งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
Smart PAO ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด Present By

2 Objectives & Agenda of Today
Our Objectives today About Go Smart Co.,Ltd. Our Product Our Services Our Industry Experiences Our Technology Our Clients

3 วัตถุประสงค์ แนะนำบริษัทและวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาระบบงาน E-Office สำหรับหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ พัฒนาต่อยอดให้เป็น E-Local System ของอบจ. ที่ตรงตามความต้องการของเจ้าหน้าที่อบจ.มากที่สุดและเป็น Total Solution สำหรับงานบริหารอบจ.

4 วัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูล/สร้างฐานข้อมูลกลางแบบรวมศูนย์
ยกระดับสู่สากล รองรับ AEC ประเมินผล/วิเคราะห์และรายงานผล สร้างมาตรฐานในการดำเนินงาน วางแผนยุทธศาสร์ วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงาน รพ.ผศ. ในด้านซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารงานโรงพยาบาล ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน เหมาะสมกับการจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น สามารถรองรับ การทำงานของบุคลากร เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 เพื่อพัฒนาระบบงานในส่วนของการให้บริการผู้ป่วย ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น 2.3 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้อง แม่นยำ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ การวิจัย และการบริหารงานโรงพยาบาลได้ 2.4 เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการบันทึกข้อมูลในการดำเนินงานของหน่วยต่าง ๆ 2.5 เพื่อลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ผงหมึก ฯลฯ ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงาน

5 Objectives & Agenda of Today
Our Objectives today About Go Smart Co.,Ltd. Our Product Our Services Our Industry Experiences Our Technology Our Clients

6 About Go Smart Co.,Ltd. Online&Internet Marketing solution for
We specialize and deliver :. The supply of innovative Web technology. The provision of dynamic e-business solution for customer industry. Online&Internet Marketing solution for customer industry. Custom made software solution tailored to our client need Network and Server management .

7 Objectives & Agenda of Today
Our Objectives today About Go Smart Co.,Ltd. Our Smart PAO System Our Services Our Industry Experiences Our Technology Our Clients

8

9 ความท้าทายหรืออุปสรรคในการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญและประชาชนอยู่ดีมีสุขนั้น ถือเป็นภารกิจหลักของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงาน แต่ละแห่งก็จะมียุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น เมืองน่าอยู่ ในด้านความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม การคมนาคม การให้บริการ และสวัสดิภาพของประชาชน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เดินหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง เกิดจากความพร้อมในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพื้นที่ ผู้บริหาร บุคลากร และองค์กร ขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ได้เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน เพราะการมีระบบสารสนเทศพื้นฐานที่ดี ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวนโยบายที่วางไว้ประสบความสำเร็จ ช่วยให้การทำงานและบริหารงานภายในองค์กรทำได้อย่าง ราบรื่น ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นได้รับบริการที่ดี ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

10 IT หน่วยงาน อปท. Smart PAO System
-ภาระกิจหลักของอบจ. -ระบบการทำงานงานภายในอบจ. -ลักษณะและวิธีการทำงานของบุคลากร -รายละเอียดงานของแต่ละฝ่าย ภายในอบจ. ระบบ E - Office ที่ทันสมัย Mobile Technology Cloud Technology Web Technology Smart PAO System

11 ระบบ E – Local System พัฒนาให้รองรับ
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓

12 สนับสนุน การทำงาน ร่วมกัน ของทุกฝ่าย มากยิ่งขึ้น
เพื่อการประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ

13 ออกแบบให้ใช้งานได้บนอุปกรณ์แบบพกพา
Login เข้าใช้งานได้จากทุกที่

14 ปรับเปลี่ยนการใช้งาน เอกสารแบบเดิมๆ
ลดค่าใช้จ่าย ในการติดต่อ สื่อสาร ภายในองค์กร

15 ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
เปลี่ยนการจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบ Digital File ทำให้การนำเสนอ เป็นเรื่องง่าย

16 ใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาด
Fast & Easy ช่วยยกระดับ การทำงานของ บุคลากร

17

18

19 ระบบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับอบจ.
E - Office มาตรฐาน

20 ระบบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับอบจ.
Smart PAO System มาตรฐานอบจ.

21 Example Smart PAO System

22 ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง (เล่มน้ำเงิน)
ทราบได้ทันทีเมื่อมีผู้ลงบันทึกรับหนังสือ สามารถใช้ค้นหาและเก็บข้อมูลแทนเล่มน้ำเงินได้ทันที

23 เหลือไว้สำหรับสายสำคัญบ้าง

24 Electronic Document จัดเก็บเอกสารในรูปแบบ E – Doc ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสารได้นานเป็น 10 ปี

25 ระบบแผนที่ สามารถเพิ่มพื้นที่ , จุด Mark , ถนน และค้นหาตามหมวดหมู่ที่ตั้งขึ้นมาเองได้ แสดงข้อมูลในรูปแบบ Geometric

26 สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ทั้งแบบ ดาวเทียม และ แบบแผนที่ ตามลักษณะงานของผู้ใช้งาน

27 ระบบฐานข้อมูลถนน พร้อมสถิติข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุง

28 ทะเบียนทรัพย์สิน วัสดุ - ครุภัณฑ์
จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน โอนย้าย ทรัพยืสิน เบิก - ยืม – คืน ทรัพย์สิน ตัดจำหน่าย ข้อมูลการซ่อมบำรุง ทรัพย์สิน

29 ข้อมูลบุคลากร การเข้าทำงาน การเลื่อนขั้น ประวัติบุคลากร

30 เปรียบเทียบแผนงานตามโครงการกับการปฏิบัติจริง
แผนโครงการ ผลงานจริง

31 แผนพัฒนา 3 ปี

32 * ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ

33 * ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ
เลือกดูชื่อโครงการตามหน่วยงานที่สังกัด

34 ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (ต่อ)
เลือกรายการที่จะประเมินกิจกรรมโครงการ

35 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ !!!
ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (ต่อ) รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ !!!

36 ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (ต่อ)
ให้คะแนนการประเมิน

37 ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (ต่อ)

38 ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูล
ศูนย์กลาง อบจ เทศบาล อบต

39 Objectives & Agenda of Today
Our Objectives today About Go Smart Co.,Ltd. Our Product Our Services Our Industry Experiences Our Technology Our Clients

40 Our Industry Experiences
Government Dealer Management Franchise Management Healthcare e-Commerce Logistics Manufacture Property

41 Objectives & Agenda of Today
Our Objectives today About Go Smart Co.,Ltd. Our Product Our Services Our Industry Experiences Our Technology Our Clients

42 Our Technology Web base Technology Window 2003 Server , Linux
PostgreSQL Database Web Service Web Portal iOS , Andriod , HTML5

43 Objectives & Agenda of Today
Our Objectives today About Miracle Inspire Co.,Ltd. Our Product Our Services Our Industry Experiences Our Technology Our Clients

44 ลูกค้า

45 ทีมงาน Project Manager กระบวนการในการพัฒนาระบบของบริษัท เป็นดังนี้
Architecture Design Patterns Analysis Business System Develop Web Programmer DB Programmer UI Design Support Helpdesk Technical Server Database Test Test Analysis Tester Training User Document Manual Project Advisor Project Coordinator กระบวนการในการพัฒนาระบบของบริษัท เป็นดังนี้ ขั้นแรกทีมงานจะต้องเข้ามาทำการเก็บ requirement จากระบบงานจริงที่โรงพยาบาล เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม เพื่อที่จะนำไปพัฒนาจาก core เดิมที่มีอยู่ เนื่องจากโรงพยาบาลแต่ละที่ไม่เหมือนกัน หลังจากนั้นเมื่อวิเคราะห์ระบบเป็นที่เรียบร้อยและมีการ approve จากทางโรงพยาบาลก็จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระบบและทดสอบระบบ แล้วจึงนำระบบที่พัฒนาขึ้นมาทดลองใช้งานจริง อาจจะเป็นโรงพยาบาลจำลองในขั้นต้น และเข้าสู่การ trainning ระบบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจริงแต่ละแผนก และเข้าสู่ช่วงดูแลรักษาซึ่งจะมี software engineer ของบริษัท มาดูแลที่โรงพยาบาลในการใช้งานจริงและช่วง maintenance

46 Choose the right partner
We can help you effectively manage the Full Cycle of IT solution


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google