งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายมะหะหมัด โต๊ะยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายมะหะหมัด โต๊ะยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายมะหะหมัด โต๊ะยะลา เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางปรียา จิตตพงศ์

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์
แผนงานศูนย์ แบ่งเป็น แผนการประชุมศูนย์ แผนการปฏิบัติงานศูนย์ แผนการถ่ายทอดความรู้ แผนพัฒนาการเกษตรตำบล แผนปฏิบัติงานโครงการ การจัดทำเวทีชุมชน ในการจัดทำเวทีชุมชนนั้น คณะกรรมการบริหารศูนย์ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเวที ด้านการเตือนภัย เตือนการระบาดของศัตรูพืช

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรมศูนย์บริการฯ ดีเด่น
เรื่อง หัตถกรรม/จักสาน ชื่อกิจกรรม การทำกรงนก สถานที่ตั้ง 3/1 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ ผลผลิต /ผลิตภัณฑ์ กรงนก จำนวน 10 ลูก/ครัวเรือน/เดือน รวมผลิตภัณฑ์ จำนวน 1,070 ลูก/เดือน ราคาต้นทุน 350 บาท/ลูก ราคาขาย 1,300 บาท รายได้หมุนเวียนเกิดขึ้นในชุมชน ประมาณ 1,391,000 บาท

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรดีเด่น
จุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สถานที่ตั้ง 26/1 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายนิยม ดำแก้ว ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

5 กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด
กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การได้รับความรู้ของเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประสบผลสำเร็จอย่างเด่นชัดในกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านไร่ เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การส่งเสริมการออม การเลี้ยงปลาน้ำจืด การเพาะพันธุ์ไม้ การปลูกพืชสมุนไพรชุมชน และการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตน/ชุมชนตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรมีการอยู่ดี กินดี พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM)
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ เกิดจากการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชน คณะกรรมการกลุ่มและเครือข่าย โดยนำองค์ความรู้ด้านการออมทรัพย์เป็นรูปแบบการจัดการความรู้ในมิติต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

7 ผลงานอื่นๆ กลุ่มออมทรัพย์บ้านไร่ จุดถ่ายทอดความรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
จุดถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กิจกรรมการทำกรงนก กิจกรรมการเลี้ยงผึ้ง

8 ภาพกิจกรรม

9 ภาพกิจกรรม (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายมะหะหมัด โต๊ะยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google