งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบเนื้อหาการพัฒนา เนื้อหาหลักสูตรชั่วโมง 1. ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ 180 ระยะที่ 1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระยะที่ 1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ภาวะผู้นำทางวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบเนื้อหาการพัฒนา เนื้อหาหลักสูตรชั่วโมง 1. ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ 180 ระยะที่ 1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระยะที่ 1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ภาวะผู้นำทางวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรอบเนื้อหาการพัฒนา เนื้อหาหลักสูตรชั่วโมง 1. ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ 180 ระยะที่ 1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระยะที่ 1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ภาวะผู้นำทางวิชาการ  ภาวะผู้นำทางวิชาการ  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (108) ระยะที่ 2 ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ระยะที่ 2 ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ (72) 2. ส่วนที่ 2 การจัดทำและนำเสนอผลงาน ระยะที่ 3 สัมมนา จัดทำรายงาน และนำเสนอผลงาน ระยะที่ 3 สัมมนา จัดทำรายงาน และนำเสนอผลงาน 20 รวม 200

3 เกณฑ์การประเมินผลการพัฒนา ผ่านการประเมินส่วนที่ 2 (ระยะที่ 3) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ผ่านการประเมินผลส่วนที่ 1 (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) แต่ละระยะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ให้เข้ารับการประเมินใหม่ทั้งหมด

4 วิธีการประเมินผลการพัฒนา ประเมินก่อนเข้ารับการพัฒนา 1 ประเมินระหว่างการพัฒนา 2 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา 3

5 กรอบการประเมินผลการพัฒนา ระยะเวลารายการประเมินคะแนน ระยะที่ 1 การพัฒนา สมรรถนะ 1. ประเมินก่อนการพัฒนา ให้เขียนวิสัยทัศน์ - 2. ประเมินระหว่างพัฒนา 2.1 การทดสอบย่อย 3 ครั้ง 2.1 การทดสอบย่อย 3 ครั้ง 2.2 สรุปองค์ความรู้จากคำบรรยาย 2.2 สรุปองค์ความรู้จากคำบรรยาย 21 เรื่อง (งานเดี่ยว) 21 เรื่อง (งานเดี่ยว)  ได้ความรู้อะไร  ได้ความรู้อะไร  นำไปประยุกต์อย่างไร  นำไปประยุกต์อย่างไร 2.3 สรุปองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน 2.3 สรุปองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน (งานกลุ่ม) (งานกลุ่ม) 2.4 ประเมินพฤติกรรม 3 ครั้ง 2.4 ประเมินพฤติกรรม 3 ครั้ง30201010 3. ประเมินสิ้นสุดการพัฒนา(ทดสอบ) 30  อัตนัย 10 คะแนน  อัตนัย 10 คะแนน  ปรนัย 20 คะแนน  ปรนัย 20 คะแนน รวม100

6 สรุปกรอบการประเมินผล ระยะเวลารายการประเมินคะแนน ระยะที่ 2 การฝึก ประสบการณ์ ประเมินโดยสถานศึกษาต้นแบบ 2 แห่ง (แห่งละ 150 คะแนน) 100 ระยะที่ 3 การจัดทำ และนำเสนอ ผลงาน การจัดทำและนำเสนอผลงาน(รายบุคคล) 100 รวมคะแนนการประเมินทั้ง 3 ระยะ 300

7 การประเมินพฤติกรรม 1. ความรับผิดชอบ 2.ความตรงต่อเวลา 3.การสื่อสาร (รับ-ส่งสาร) 4.การเป็นผู้นำ ผู้ตาม 5.การทำงานเป็นทีม 6.การร่วมกิจกรรมกลุ่ม 7.มนุษยสัมพันธ์ 8.การมีจิตบริการ 9.การแต่งกาย 10. บุคลิกภาพที่ดี

8


ดาวน์โหลด ppt กรอบเนื้อหาการพัฒนา เนื้อหาหลักสูตรชั่วโมง 1. ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ 180 ระยะที่ 1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระยะที่ 1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ภาวะผู้นำทางวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google