งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววีรนุช เรือนสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววีรนุช เรือนสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาววีรนุช เรือนสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ
วิธีสอนโดยการใช้คำถาม วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ นางสาววีรนุช เรือนสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ปัจจุบันเราพบว่า เด็กไทยคิดไม่เป็น จึงส่งผลให้แก้ปัญหาไม่ได้ เพราะ การเรียนการสอนที่เน้นการท่องจำเป็นสำคัญ ไม่ได้ฝึกให้เด็กเกิดทักษะการ คิด การแก้ปัญหา ปัญหานี้ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน เพราะพื้นฐานการ เรียนรู้ในโลกอนาคตคือกระบวนการแห่งการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา จากการศึกษาส่วนหนึ่งพบว่าวิธีการกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิดคือ การใช้คำถามที่เหมาะสมต่อผู้เรียนและสถานการณ์ เพราะคำถามเป็นเหตุ ของการคิด กล่าวคือ คำถามเป็นสิ่งเร้าที่ เป็นปัญหา เป็นสิ่งเร้าที่เป็น ความต้องการ และเป็นสิ่งเร้าที่ชวนสงสัย การใช้คำถามเป็นวิธีการที่ สามารถนำไปสู่กระบวนการคิดและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และเป็นวิธีที่ ง่าย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำวิจัยในเรื่องการสอนโดยการใช้คำถาม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ วิธีการสอนโดยการใช้คำถาม วิชาธุรกิจและการเป็น ผู้ประกอบการ เรื่องความรู้พื้นฐานทาง ธุรกิจ

4 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน ด้วยวิธีสอนโดยการใช้ คำถาม โดยใช้การทดสอบค่า t – test แบบ Dependent Sample สูตร

5 t คำนวณ = 24.12 df = 40 – 1 = 39 t ตาราง (จากการเปิดตารางวิกฤตที่ระดับ 0.01) =1.4314 ค่า t ที่คำนวณได้ เท่ากับ df เท่ากับ 39 ค่า t จากตารางที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 เท่ากับ ดังนั้นค่า t ที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าค่า t จากตาราง แสดงว่า Post – test มีค่ามากกว่า Pre - test สรุปได้ว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หรือกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้นวัตกรรมและหลังใช้นวัตกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน แปลว่า นวัตกรรมนี้ใช้ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 งานวิจัยนี้จึงถือว่าเป็นไปตามสมมติฐาน

6 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษา พบว่า คะแนนสอบ Post – test มีค่ามากกว่าคะแนน สอบ Pre – test มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หรือ กลุ่มตัวอย่างก่อนใช้นวัตกรรมและหลังใช้นวัตกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนแตกต่างกัน จากการใช้นวัตกรรมนี้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ งานวิจัยนี้จึงถือว่าเป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปว่านวัตกรรมนี้ ใช้ได้

7 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. นักเรียนมีการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมการเรียน มีความกล้า แสดงออกมากยิ่งขึ้น นักเรียนมั่นใจในการแสดงออก ส่งงานที่ได้รับ มอบหมาย เข้าเรียนตรงเวลาในแต่ละวิชา มีอุปกรณ์การเรียนครบตาม ลักษณะรายวิชา แสดงความคิดเห็นและนำเสนอหน้าชั้นเรียน ซักถามเมื่อไม่ เข้าใจบทเรียนและอ่านหนังสือและค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น 2. กระบวนการวิจัยนี้เป็นการสร้างระบบป้องกัน (Preventive System) ที่เข้มแข็งให้กับผู้เรียน มิให้ตกอยู่ในสภาพของปัญหา


ดาวน์โหลด ppt นางสาววีรนุช เรือนสิงห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google