งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำชี้แจง 1. ข้อสอบชุดนี้มี จำนวน 10 ข้อ 2. ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้ว เขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบ 1. วิทยาศาสตร์ประกอบด้วยองค์ประกอบใด 1. ความรู้ - ความจำ 2. ความจำ - ความเข้าใจ 3. ความเข้าใจ - การนำไปใช้ 4. ความรู้ - การนำไปใช้ 2. ทักษะ หมายถึง 1.ความรู้ 2. ความชำนาญ 3. ความเข้าใจ 4. ความจำ 3. วิธีการทางวิทยาศาสตร์เริ่มต้นด้วยข้อใด 1. รวบรวมข้อมูล 2. ปัญหา 3. สมมติฐาน 4. ทดลอง

2 4. ในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์จะใช้ทักษะข้อใด เป็นลำดับแรก 1. การสังเกต 2. การวัด 3. การทดสอบ 4. ตั้งสมมติฐาน 5. เด็กน้อยเอามือไปแหย่เปลวไฟจึงรู้ว่าเปลวไฟร้อน จัดว่าเป็นการเรียนรู้ โดยวิธีใด 1. ความบังเอิญ 2. การสังเกต 3. การทดลอง 4. การจัดระบบ 6. ถ้าข้อมูล …… จงพยากรณ์ว่าข้อมูลต่อไปของชุดนี้คือ ข้อใด ข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เกิดจากการสังเกต 1. จำนวยผู้ป่วยไข้เลือดออกในปี 2550 มีจำนวน 1,200 คน 2. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลในปี 2550 จำนวนลดลง จากปี กลุ่มเลือดจำแนกเป็นหมู่ A, O , และ AB 4. คนแห่มาชุมนุมครั้งนี้มีประมาณ 800 คน

3 8. วิธีการใดสามารถนำมาใช้ในการป้องกัน แก้ไขผลกระทบอันเนื่องมาจาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. ศึกษาสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัว 2. รักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสมดุล 3. ศึกษาทดลองมากขึ้น 4. ศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างเข้าใจและนำไปใช้ให้ก่อเกิด ประโยชน์อย่างแท้จริง 9. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของโครงงานวิทยาศาสตร์ 1. ช่วยให้ผู้สอนกับผู้เรียนได้ทำงานร่วมกัน 2. ช่วยให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. สร้างความสำนึกความรับผิดชอบ 4. ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีคุณธรรม 10. โครงงานวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสิ่งใดมากที่สุด 1. ความรู้และประสบการณ์ในการทำโครงงาน 2. แนวทางในการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 3. ความรับผิดชอบ 4. เจตคติที่มีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำกันได้ไหมค่ะ เด็กๆๆ


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google