งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบประเด็น คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบประเด็น คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบประเด็น คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
ประเด็นและแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลรับการนิเทศ สุคนธ์ สุวรรณบันดิษฐ์ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

2 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
1. การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย แนวทางการตรวจติดตาม 1.2 กระบวนการของการดำเนินงานและผลลัพธ์ตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม เน้นกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการ การพึ่งพิง (Long Term Care) ด้านสุขภาพ

3 ภาพรวมที่จังหวัดที่ควรจะมี
ข้อมูลและปัญหาสุขภาพของจังหวัด มีการจัดระบบข้อมูลเพื่อการกำกับติดตามใน ระดับจังหวัด รายละเอียดการดำเนินงาน การบริหารจัดการกำกับติดตาม สิ่งดีๆที่สำเร็จ/ปัญหา ฯลฯ

4 ประเด็นการตรวจราชการคณะที่๑
1. กลุ่มสตรีและเด็ก 3. กลุ่มวัยรุ่น 2. กลุ่มเด็กวัยเรียน 4. กลุ่มวัยทำงาน 5. กลุ่มผู้สูงอายุ 6. กลุ่มคนพิการ 7. ระบบควบคุมโรค

5 ประเด็นการตรวจราชการ
กลุ่มสตรีและเด็ก 0-5 ปี ประเด็นการตรวจราชการ 1. ระบบการเฝ้าระวังพัฒนาการและการช่วยเหลือเด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่พัฒนาการล่าช้า 2. ระบบและกลไกการจัดการปัญหาแม่และ เด็กระดับจังหวัด 3. ระบบการจัดการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่ มีความเสี่ยง & หญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน

6 สิ่งที่จังหวัดต้องเตรียม
ฐานข้อมูลของจังหวัด(ภาวะสุขภาพ/แม่ตาย/ เจ็บป่วย/พัฒนาการสมวัย/การเจริญเติบโตฯลฯ) ระบบการบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพและควบคุม โรค/กำกับติดตาม แผนงานการะบวนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน(ศพด.ฯ)

7 กลุ่มเด็กวัยเรียน ประเด็นการตรวจราชการ 1.ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน
2.การแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็ก(อายุ ต่ำกว่า 15 ปี) จมน้ำตาย

8 ประเด็นการตรวจราชการ : ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน
การตรวจติดตาม : ที่จังหวัดเตรียม ฐานข้อมูลเด็ก(กลุ่มเป้าหมาย/อัตราการเสียชีวิตจากจมน้ำ/ภาวะสุขภาพเด็กอ้วน) แผนงานโครงการ การบริหารจัดการ สิ่งดี่ๆที่สำเร็จ/ปัญหา

9 กลุ่มวัยรุ่น ประเด็นการตรวจราชการ 1.การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม &
การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 2. .การแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงใน

10 ประเด็นการตรวจราชการ : การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม &
การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น การเตรียมข้อมุล: 1.การบริหารจัดการ 2. ภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน 3. ความสำเร็จในการพัฒนา 4.ปัญหาการดำเนินงาน 5.ระบบข้มูล

11 ประเด็นการตรวจราชการ
กลุ่มวัยทำงาน ประเด็นการตรวจราชการ 1.การป้องกันควบคุมโรค NCD & ปัจจัยเสี่ยง 2.การป้องกันควบคุมอุบัติเหตุทางถนน

12 ประเด็นการตรวจราชการ : การป้องกันควบคุมโรค NCD & ปัจจัยเสี่ยง
การตรวจติดตาม : แผนการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ & แผนพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพ การทบทวน GAP ของ คลินิก NCD คุณภาพ & แผนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ฐานข้อมูลภาวะสุขภาพ ปัญหาการดำเนินงาน

13 กลุ่มผู้สูงอายุ ประเด็นการตรวจราชการ
1. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 2. ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 3. สถานบริการมีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร

14 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
แนวทางการตรวจติดตาม กระบวนการของการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เน้น เน้นกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการ การพึ่งพิง (Long Term Care) ด้านสุขภาพ

15 สิ่งที่จังหวัดเตรียม
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ(การคัดกรอง/ประเมิน สุขภาพ) การบริหารจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ ชมรมสุขภาพ/ผู้สูงอายุ แผนงานโครงการ ความสำเร็จ/ปัญหา

16 พื้นที่เยี่ยมในการตรวจราชการ
วดป. จังหวัด รพช. 20 –22 มค. 57 สตูล ควนกาหลง 16 – 20 กพ. 57 พัทลุง ป่าบอน ตรัง ปะเหลียน มีค. 57 สงขลา ปาดังเบซาร์ มีค. 57 ยะลา ธารโต มีค. 57 นราธิวาส ยี่งอ ควนกาหลง ไม่ผ่าน reac-credit, ป่าบอน ขอเลื่อนการ reac-มา 3 ครั้ง, ปะเหลี่ยน reac ปี 57 ไม่ผ่าน, ปาดังเบซาร์ ผ่านแล้วแต่จะไปดูว่ามีการพัฒนต่อเนื่องหรือไม่ ,ธารโตไม่ผ่าน reac ปี 57, ยี่งอ ประเมินไม่เคยผ่าน

17 สวัสดีค่ะ 10/04/60


ดาวน์โหลด ppt กรอบประเด็น คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google