งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ผู้วิจัย นางพรรณราย สุทธกรณ์

2 ปัญหาการวิจัย เพื่อรองรับและเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ สังคมมีความคาดหวังอยากให้อาชีวศึกษามีบทบาทสำคัญในการเตรียมกำลังคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ภาคการศึกษาของไทยจึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้บุคลากรมีคุณภาพ การสร้างทักษะความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่สำคัญคือการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษา อังกฤษที่เป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

3 การแสดงบทบาทสมมุติเป็นวิธีการสอนที่นิยมกันมากในปัจจุบันเพราะเป็นวิธีการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้กล้าแสดงออกและทำให้ผู้เรียน ได้เข้าใจในเนื้อหาดียิ่งขึ้น จากความสำคัญและประโยชน์ของบทบาทสมมุติดังกล่าวทำให้ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความสนใจจะใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสร้างโอกาสในการพูดให้ผู้เรียนมีความกล้าที่จะพูดและแสดงออกสร้างบรรยากาศ และวิธีการสอนที่เหมาะสมอันจะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการพูด ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียน

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษา อังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบท บาทสมมุติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

5 ผังสรุปสำคัญ 1. ผู้ศึกษาค้นคว้าได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติจำนวน 5 แผนระบุรายการที่เป็นเกณฑ์ และระดับคุณภาพ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ปลายทาง นำทางและกิจกรรมการเรียนการสอน

6 2. จัดทำแบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบการปฏิบัติ และ แบบประเมินทักษะการพูด โดยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับรูปแบบ และการสร้างแบบประเมินตามสภาพจริงโดยใช้เกณฑ์ การประเมินแบบ รูบริคส์

7 3. นำแบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง รูปแบบการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้ากึ่งทดลองแบบ One Group Pre-test Design

8 สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ ระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ หมายความว่า ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ และทำคะแนนแบบทดสอบทักษะการพูดหลังเรียน ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70ที่ตั้งไว้

9 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.56 ซึ่งหมายถึงผลจากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการพูดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 56

10 3. ผลจากการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่าช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการพูดมากขึ้นกว่าเดิมโดยคิดเป็นร้อยละ จากการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวได้จากการประเมินจากผลงานของผู้เรียนและจากการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษท้ายแผนแต่ละแผน

11 ขอบคุณคณะกรรมการค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google