งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ / สภาพปัญหา / มาตรการ ดำเนินการ o เป้าหมาย 11 อำเภอ o 3 กลุ่มเป้าหมาย o 1. ผู้สูงอายุติดเตียง 994 คน o 2. ผู้พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 656.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ / สภาพปัญหา / มาตรการ ดำเนินการ o เป้าหมาย 11 อำเภอ o 3 กลุ่มเป้าหมาย o 1. ผู้สูงอายุติดเตียง 994 คน o 2. ผู้พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 656."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานการณ์ / สภาพปัญหา / มาตรการ ดำเนินการ o เป้าหมาย 11 อำเภอ o 3 กลุ่มเป้าหมาย o 1. ผู้สูงอายุติดเตียง 994 คน o 2. ผู้พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 656 คน o 3. ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 42 คน o รับนโยบาย ประสานพื้นที่ ชี้แจง แก่ อำเภอ โรงพยาบาล o ทุกอำเภอจัดทำการ์ดปีใหม่ และจัดทีมหมอครอบครัวใน 3 ระดับ คือ ระดับอำเภอตำบล และชุมชน 2

3 การ์ดปีใหม่ 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

4 4 ผลการดำเนินงาน อำเภอจำนวน ทีมหมอครอบครัว จำนวนผู้สูงอายุ จำนวนผู้พิการจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ รพ. รพ. สต. ศสม. ระดับอำเภอระดับตำบลผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้พิการที่การดูแลแบบ ( แห่ง ) ( ทีม ) ทั้งหมดติดเตียงทั้งหมดต้องได้รับประคับประคอง การดูแล (Palliative care) เมืองพัทลุง 12433 17,208363310719315 กงหรา 19019 4,116511046513 เขาชัยสน 11303 6,40061763613 ตะโหมด 11103 3,03745576323 ควนขนุน 1161117 14,4091632486591 ปากพะยูน 11601 8,054721435496 ศรีบรรพต 16016 2,21366236420 ป่าบอน 11101 5,31557819582 บางแก้ว 17018 3,21422341261 ป่าพะยอม 16016 4,13949659581 ศรีนครินทร์ 15015 3,24345640277 11124417126 71,3489941210865642

5 เยี่ยมบ้าน 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

6 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ o 1. การสื่อสารในระดับนโยบายสู่การปฏิบัติไม่มีการชี้แจง รายละเอียด หรือการส่งสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งผลต่อการปฏิบัติในระดับ สสจ. o 2. นโยบายหมอครอบครัว ที่มุ่งเป้าดูแล 3 กลุ่มเป้าหมาย ขาดการให้คำจำกัดความที่ชัด เจน ทำให้ข้อมูลที่ได้อาจ มีความคลาดเคลื่อน o 3. การประสานความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายหมอ ครอบครัวในระดับเครือข่ายบริการ บางพื้นที่ ยังมี ข้อจำกัดในการจัดทีม และการลงเยี่ยมที่ประกอบด้วยสห วิชาชีพ 6

7 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย การดำเนินงานนโยบายหมอครอบครัว ที่มุ่งเน้น ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ต้อง อาศัยระยะเวลา ขึ้นกับหลายปัจจัย และต้อง อาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และ ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 7

8 8


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ / สภาพปัญหา / มาตรการ ดำเนินการ o เป้าหมาย 11 อำเภอ o 3 กลุ่มเป้าหมาย o 1. ผู้สูงอายุติดเตียง 994 คน o 2. ผู้พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 656.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google