งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ พัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ พัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ พัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ 1
โครงการ พัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ 1 ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2552 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2553

2 หลักการและเหตุผล=Gap Analysis
ประเมินภาวะสุขภาพไม่ครบถ้วน ไม่มีการวางแผนการพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาลบางครั้งไม่สอดคล้องกับปัญหา

3 การวิเคราะห์ปัญหา (RCA)
ระบบสนับสนุน ขาดระบบสนับสนุนการบันทึกพยาบาลอย่างมีคุณภาพ บันทึกทางการพยาบาลไม่มีคุณภาพ การบันทึกโดยใช้กระบวนการพยาบาลใช้เวลามาก ภาระงานมาก ขาดทักษะการเขียนวินิจฉัยการพยาบาล ขาดความรู้ ขาดแรงจูงใจ คน

4 วัตถุประสงค์ = Purpose
1.เพื่อส่งเสริมทักษะของพยาบาลเกี่ยวกับการบันทึกทางการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการพยาบาล ประกอบด้วย การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล 2.เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพยาบาล เกี่ยวกับการบันทึกทางการพยาบาล

5 วิธีดำเนินงาน=Processes
1.เก็บรวบรวมข้อมูล 2.ประชุมคณะทำงาน 3.วางแผนดำเนินโครงการ 4.ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

6 วิธีดำเนินงาน=Processes
4.1ชี้แจงและให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับการบันทึกทางการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ 4.2จัดหาเอกสาร ตำรา ตัวอย่างการเขียนบันทึกทางการพยาบาล

7 วิธีดำเนินงาน=Processes
4.3จัดทำTemplate แผนการพยาบาลโรคที่พบบ่อยของหอผู้ป่วยพิเศษ1 จำนวน7โรคได้แก่ โรค DM. , HT. CRF. COPD. , C/S (คลอดปกติใช้ตามกลุ่มงานสูติกรรม) ส่วนโรค CVA. และ ACS. ใช้ตามกลุ่มงานอายุรกรรม 4.4นำTemplateมาใช้บันทึกทางการพยาบาล 5.ประเมินผลโดยคณะทำงาน

8 เกณฑ์การประเมินผล-Performances
1.มีการประเมินภาวะสุขภาพ โดยมีข้อมูลสนับสนุนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 90% 2.บันทึกปัญหาโดยใช้ข้อวินิจฉัย การพยาบาล 90% 3.มีการวางแผนการพยาบาลเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการ 90% 4.มีบันทึกทางการพยาบาล ในส่วนของกิจกรรมการพยาบาลตามแผนการพยาบาล 90% 5.มีบันทึกทางการพยาบาลในส่วนของการประเมินผลหลังให้การพยาบาลที่ครบถ้วนตามปัญหาและกิจกรรมทางการพยาบาล 90%

9 ผลการดำเนินโครงการ จากการเก็บข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินผลจำนวน 20 ราย ได้ผลดังนี้ 1.มีการประเมินภาวะสุขภาพ โดยมีข้อมูลสนับสนุนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 89.58% 2.บันทึกปัญหาโดยใช้ข้อวินิจฉัยการพยาบาล 92.83% 3.มีการวางแผนการพยาบาลเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการ 92.83%

10 ผลการดำเนินโครงการ 4.มีบันทึกทางการพยาบาล ในส่วนของกิจกรรมการพยาบาลตามแผนการพยาบาล 92.83% 5.มีบันทึกทางการพยาบาลในส่วนของการประเมินผลหลังให้การพยาบาลที่ครบถ้วนตามปัญหาและกิจกรรมทางการพยาบาล 92.83% คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 92.18%


ดาวน์โหลด ppt โครงการ พัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google