งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัยเรื่อง >> เรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูล โดยใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) แผนกช่างอุตสาหกรรม โดย นางสาวลัดดา เดชสุข พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ปัญหาการวิจัย >> เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องการวัดค่ากลางของมูล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) แผนกช่างอุตสาหกรรม ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College วัตถุประสงค์ >> 1. เพื่อสร้างชุดการเรียนการสอนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2 (ปวช.2) 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องการหาค่ากลางของข้อมูลทางสถิติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2 (ปวช.2) พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College กรอบแนวคิดในการวิจัย >> ตัวแปรตาม ทักษะการหาค่ากลางของข้อมูลทางสถิติ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ตัวแปรต้น ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่องการหาค่ากลางของข้อมูลทางสถิติชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เรื่องการหาค่ากลางของข้อมูลทางสถิติ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย >> ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) แผนกช่างอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 31 คน พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College เครื่องมือในการวิจัย >> 1. ข้อสอบ Pre test และ Post test จำนวน 20 ข้อ ( 20 คะแนน) 2. ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูล พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ >> สถิติที่ใช้เป็นค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ - ค่าร้อยละ - ค่าเฉลี่ย พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย >> จากผลการทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูล โดยมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) จำนวน 31 คน มีนักเรียนที่สอบผ่าน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 58 และนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 32 พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย >> นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน จำนวน 12 คน ได้รับการเรียนซ่อมเสริมโดยใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เมื่อได้รับการเรียนซ่อมเสริมโดยการใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล พบว่านักเรียนทั้ง 12 คน สอบผ่านสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือได้คะแนนสูงกว่า ร้อยละ 50 พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

10 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย >> จากผลการวิจัย การใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลทางสถิติ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่ทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อเรียนซ่อมเสริมด้วยชุดการเรียนการสอนรายบุคคลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 3 หน่วย พบว่า นักเรียนจำนวน 12 คนสามารถทำข้อสอบได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 50 พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ประโยชน์ของการวิจัย >> 1. ได้แบบพัฒนาทักษะการหาค่ากลางของข้อมูลสำหรับใช้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ 2. ลดข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์เนื่องจากขาดทักษะการหาค่ากลางของข้อมูลของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2)   3. เป็นแนวทางสำหรับครูในการสร้างแบบฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน ต่าง ๆเพื่อนำไปแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกัน 4. ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแรงเสริมและกำลังใจให้นักเรียนใส่ใจในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

12 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google