งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนการใช้สื่อ    การใช้สื่อการสอนต้องมีการวางแผน โดยในขั้นของการวางแผนคือ การ พิจารณาว่าจะเลือกใช้สื่อใด ในการเรียนการสอน ในการใช้สื่อใน การเรียนการสอนการวางแผนการใช้สื่อนับเป็นขั้นตอนแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนการใช้สื่อ    การใช้สื่อการสอนต้องมีการวางแผน โดยในขั้นของการวางแผนคือ การ พิจารณาว่าจะเลือกใช้สื่อใด ในการเรียนการสอน ในการใช้สื่อใน การเรียนการสอนการวางแผนการใช้สื่อนับเป็นขั้นตอนแรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนการใช้สื่อ    การใช้สื่อการสอนต้องมีการวางแผน โดยในขั้นของการวางแผนคือ การ พิจารณาว่าจะเลือกใช้สื่อใด ในการเรียนการสอน ในการใช้สื่อใน การเรียนการสอนการวางแผนการใช้สื่อนับเป็นขั้นตอนแรก และเป็น ขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก ผู้ใช้สื่อการสอนควรเลือกใช้สื่อการสอน โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน หากการวางแผน ผิดพลาด ก็จะทำให้การใช้สื่อการสอน ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้ ปฏิบัติการใช้สื่อการสอนเลย 

2 การเตรียมการใช้สื่อ (Preparation)
 เมื่อได้วางแผนเลือกใช้สื่อการสอนแล้ว ขั้นต่อมาคือการเตรียมการสิ่งต่างๆเพื่อให้ การใช้สื่อการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ ก่อนใช้สื่อ การสอน ผู้ใช้ควรเตรียมความพร้อมในสิ่งต่างๆ ดังนี้ 

3 การเตรียมความพร้อมของผู้สอน เพื่อให้ภาพของผู้สอนในการใช้สื่อการสอนเป็นไป อย่างดีและราบรื่นเป็นที่ประทับใจต่อผู้เรียนและสำคัญ ที่สุด  การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนใช้สื่อการสอนผู้สอนควรทำความเข้าใจกับ ผู้เรียนถึงกิจกรรมการเรียน และลักษณะการใช้สื่อการสอน  การเตรียมความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน   การเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมและห้องสอน สื่อแต่ละอย่างเหมาะสมที่ จะใช้กับสภาพห้อง หรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป 

4 การนำเสนอสื่อ (Presentation)
ในช่วงการนำเสนอเนื้อหาบทเรียน อาจแบ่งช่วงเวลาออกได้เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงนำเข้าสู่บทเรียน การใช้สื่อการสอนช่วงนำเข้าสู่บทเรียน  ช่วงสอนเนื้อหาบทเรียน การใช้สื่อการสอนในช่วงสอนเนื้อหาบทเรียน ช่วงสรุปบทเรียน ในช่วงสุดท้ายของการสอน ควรมีการใช้สื่อการสอนเพื่อสรุปเนื้อหา ที่สำคัญของบทเรียน เพื่อช่วยผู้เรียนในการ สรุปสาระที่ควรจำ หรือเพื่อช่วยโยงไปสู่ เนื้อหาในบทต่อไป

5  นอกจากการใช้สื่อการสอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของช่วงการนำเสนอแล้วในขณะที่ใช้สื่อยังมีหลักการที่ควร ปฏิบัติดังนี้  ใช้สื่อการสอนตามลำดับที่วางแผนไว้  ควบคุมเวลาการใช้สื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางอย่างไว้อย่างดีแล้ว คือใช้เวลาให้ เหมาะสมกับเนื้อหา  ไม่ควรให้ผู้เรียนเห็นสื่อก่อนการใช้  ทำกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการใช้สื่อการสอนตามขั้นตอนที่วางแผนไว้  การนำเสนอควรมีจุดเน้นและอธิบายรายละเอียดในส่วนที่สำคัญ  การนำเสนอด้วยสื่อควรออกแบบให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการนำเสนอ 

6 การติดตามผล (Follow - up)
ภายหลังการใช้สื่อการสอนแล้ว ผู้สอนควรทำการซักถาม ตอบคำถามผู้เรียน หรือ อภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อที่ได้นำเสนอไปแล้ว เพื่อสรุปถึงประสบการณ์ที่ผู้เรียน ได้รับ และเพื่อทำการประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจบทเรียน เพียงใด และเพื่อ ประเมินประสิทธิภาพของสื่อการสอน ตลอดจนวิธีการใช้สื่อการสอนของครูว่า มีข้อดี ข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ควรแก้ไขต่อไปอย่างไรบ้าง

7 คำถาม การนำเสนอเนื้อหาบทเรียน อาจแบ่งช่วงเวลาออกได้เป็น 3 ช่วง มีอะไรบ้าง  ก.ช่วงนำเข้าสู่บทเรียน  ช่วงสอนเนื้อหาบทเรียน ช่วงสรุปบทเรียน ข.ช่วงต้นชั่วโมง ตอนกลางชั่วโมง ตอนท้ายชั่วโมง ค. ช่วงเช้า ช่วงสาย ช่วงเย็น 2. การติดตามผลมีไว้เพื่ออะไร ก.เพื่อทำการประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจบทเรียน เพียงใด ข. เพื่อทบทวน ค.เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน 3. ช่วงสอนเนื้อหาบทเรียน จะจัดอยู่ในช่วงใด ก. ช่วงต้นชั่วโมง ข. ตอนกลางชั่วโมง ค. ตอนท้ายชั่วโมง

8 สมาชิกในกลุ่มที่ 5 นาย ณัฐสิทธิ์ อยู่บุญ 541122401
นาย ณัฐสิทธิ์ อยู่บุญ นาย อานนท์ อยู่เกษ นาย ณัฐสิทธิ์ อินทร์ยอด น.ส คะนึงนิจ สุดเย็น นาย สุรฉัตร สุวรรณะ นาย วรพงษ์ จักรปา น.ส ทาริกา ยอดฉัตร


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนการใช้สื่อ    การใช้สื่อการสอนต้องมีการวางแผน โดยในขั้นของการวางแผนคือ การ พิจารณาว่าจะเลือกใช้สื่อใด ในการเรียนการสอน ในการใช้สื่อใน การเรียนการสอนการวางแผนการใช้สื่อนับเป็นขั้นตอนแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google