งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
พระรัตนตรัย ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายความสำคัญของพระรัตนตรัยและปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม

4 เป็นสิ่งที่ควรเคารพสูงสุดของชาวพุทธ
พระรัตนตรัย wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg เป็นสิ่งที่ควรเคารพสูงสุดของชาวพุทธ

5 พระพุทธเจ้า เป็นผู้ก่อตั้งและค้นพบหลักธรรม
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg พระพุทธเจ้า เป็นผู้ก่อตั้งและค้นพบหลักธรรม แล้วนำมาสั่งสอนให้ปฏิบัติตาม

6 พระธรรม เป็นสภาพความเป็นจริงที่ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ แล้วนำมาเผยแผ่
thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg พระธรรม เป็นสภาพความเป็นจริงที่ พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ แล้วนำมาเผยแผ่

7 พระสงฆ์ เป็นสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และนำมา เผยแผ่แก่ชาวพุทธให้ได้รับประโยชน์

8 ชาวพุทธจึงควรระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
เกิดความซาบซึ้งในพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน

9 หมายถึง คุณความดีงามของพระธรรม พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มี 6 ประการ
ธรรมคุณ 6 หมายถึง คุณความดีงามของพระธรรม พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มี 6 ประการ

10 สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก
อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้เอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา ควรเรียกให้มาดูได้ ควรน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ เป็นธรรมที่วิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน

11 1.พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงแสดงไว้ดีแล้ว

12 2. พระธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้
ด้วยตนเอง

13 3. พระธรรมไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา

14 4. พระธรรมควรเรียกให้มาดู

15 5. พระธรรมควรน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ

16 6. พระธรรมอันวิญญูชนจะพึงรู้
ได้เฉพาะตน

17

18 พระสาวกผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตาม คำสอนของพระพุทธเจ้า
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 1 พระสาวกผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตาม คำสอนของพระพุทธเจ้า

19 2. ผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาและค้นพบหลักธรรม
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 1 2. ผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาและค้นพบหลักธรรม

20 3. สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำมาเผยแผ่
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 3 1 3. สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำมาเผยแผ่

21 4. ทำหน้าที่สืบต่อพระพุทธศาสนาและนำ หลักธรรมมาเผยแผ่
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 3 1 , 4 4. ทำหน้าที่สืบต่อพระพุทธศาสนาและนำ หลักธรรมมาเผยแผ่

22 5. เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 , 5 3 1 , 4 5. เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ

23 6. สิ่งที่สามารถให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติตามสมควร แก่การปฏิบัติ
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 , 5 3 , 6 1 , 4 6. สิ่งที่สามารถให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติตามสมควร แก่การปฏิบัติ

24 7. หลักความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามกาลเวลา
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 3 , 5 , 6 , 7 1 , 4 7. หลักความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามกาลเวลา

25 8. ทรงเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมได้โดยพระองค์เอง
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 , 5 , 8 , 6 3 , 7 1 , 4 8. ทรงเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมได้โดยพระองค์เอง

26 9. เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรม เป็นสาวกของ
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 , 5 , 8 3 1 , 4 , 8 , 6 , 7 9. เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรม เป็นสาวกของ พระพุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนควรสักการ บูชา


ดาวน์โหลด ppt ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google