งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการโรงแรม นางสาวณิชาพิชญ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการโรงแรม นางสาวณิชาพิชญ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการโรงแรม นางสาวณิชาพิชญ์ กลิ่นชื่น วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

2 หัวข้อในการนำเสนอ 1. ปัญหาการวิจัย 2. วัตถุประสงค์
3. ตารางหรือผังสรุปสำคัญ 4. สรุปผลการวิจัย

3 ปัญหาการวิจัย แกะสลักให้สวยงามตามแบบ - การใช้มีดแกะสลัก
นักศึกษาขาดทักษะความชำนาญในการนำผักผลไม้มา แกะสลักให้สวยงามตามแบบ - การใช้มีดแกะสลัก - ความเข้าใจในขั้นตอนการแกะสลัก

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการโรงแรม

5 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ
1. ค่าเฉลี่ย ( 𝑋 )ระดับคะแนนคุณภาพของงานแกะสลักของกลุ่มก่อนเรียน(Pretest) รายการประเมิน 𝑿 ระดับคุณภาพ รูปใบมีลักษณะพลิ้วสวยปลายใบเรียวเล็กโค้งใบกว้าง 4.30 ดี เส้นกลางใบบนเรียวเล็กข้างล่างใหญ่กว่าเล็กน้อย 4.60 ดีมาก เส้นใบเฉียงโดยเริ่มกรีดตั้งแต่กลางใบการจักขอบ มีความสอดคล้อง ลักษณะการแกะสลักใบไม้โดยภาพรวมมีความสวยงาม 4.40 ชิ้นงานและภาชนะที่ใส่มีความสะอาด 4.50 เฉลี่ย 4.48

6 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ (ต่อ)
2. ค่าเฉลี่ย ( 𝑋 )ระดับคะแนนคุณภาพของงานแกะสลักของกลุ่มหลังเรียน(Posttest) รายการประเมิน 𝑿 ระดับคุณภาพ รูปใบมีลักษณะพลิ้วสวยปลายใบเรียวเล็กโค้งใบกว้าง 4.60 ดีมาก เส้นกลางใบบนเรียวเล็กข้างล่างใหญ่กว่าเล็กน้อย 4.70 เส้นใบเฉียงโดยเริ่มกรีดตั้งแต่กลางใบการจักขอบ มีความสอดคล้อง 4.50 ลักษณะการแกะสลักใบไม้โดยภาพรวมมีความสวยงาม ชิ้นงานและภาชนะที่ใส่มีความสะอาด เฉลี่ย 4.58

7 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ (ต่อ)
3. ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน การวัด n mean s t Df p-value ก่อนเรียน(Pre) 17 4.4824 .44092 1.367 16 .191 หลังเรียน (Post) 4.5765 .44754

8 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการเรียนการสอนแบบประสบการณ์ ทำให้คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9 ขอบคุณสำหรับการชม การนำเสนอผลงาน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการโรงแรม นางสาวณิชาพิชญ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google