งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เรานำมาให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล คำนวณ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ ปัจจุบันเราถือว่าข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เรานำมาให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล คำนวณ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ ปัจจุบันเราถือว่าข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เรานำมาให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล คำนวณ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ ปัจจุบันเราถือว่าข้อมูล มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ ถ้าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เสียหายไปยังหาซื้อใหม่ได้ แต่ถ้าหากข้อมูล เกิดการสูญหายแล้ว หน่วยงานอาจจะประสบปัญหาในการดำเนินงานได้ทันที

2 ข้อมูล (Data) ข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือ การคำนวณ จึงมีความหมายในลักษณะที่เป็น ข้อมูลดิบ(Raw Data) ข้อมูลเป็นสิ่งที่ได้จาก การสังเกตปรากฎการณ์ การกระทำ หรือลักษณะต่างๆ ของวัตถุสิ่งของคนหรือสิ่งต่างๆ แล้วบันทึกไว้เป็นตัวเลข,สัญลักษณ์,ภาพ,เสียง

3 สารสนเทศ (Information)
ข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งสามารถนำไปตัดสินใจหรือ กระทำการใดๆ ได้ต่อไป

4 การประมวลผลข้อมูล Data คือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
PROCESSING INFORMATION Data คือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น Processing คือ กระบวนการประมวลผล Information คือ ข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ

5 ข้อมูล (Data) ลักษณะข้อมูลที่ดี ประเภทของข้อมูล
ความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy) ความสมบูรณ์ (Completeness) ความรวดเร็วในการประมวลผล (Timeliness) ประเภทของข้อมูล 1. ประเภทของข้อมูลตามวิธีการรวบรวม 2. ประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล

6 ข้อมูล (Data) ประเภทของข้อมูลตามวิธีการรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลที่ต้องไปสอบถาม จัดเก็บ รวบรวมเอง ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ได้เกฃ้บรวบรวมเอาไว้แล้ว ประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล Numeric Characters ตัวเลขจำนวนต่างๆ Alphabetic Characters อักขระหรืออักษรต่างๆ

7 โครงสร้างของข้อมูล Charactors (อักขระ) ตัวอักษรต่างๆ
Characters Fields Records Files Database Charactors (อักขระ) ตัวอักษรต่างๆ Fields (เขตข้อมูล) กลุ่มของตัวอักษรต่างๆ ซึ่งมีความหมาย Records (ระเบียนข้อมูล) กลุ่มของเขตข้อมูลซึ่งมีความสัมพันธ์กัน Files (แฟ้มข้อมูล) การรวมกลุ่มของระเบียนที่มีความสัมพันธ์กัน Database (ฐานข้อมูล) กลุ่มของแฟ้มข้อมูล ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน

8 กระบวนการประมวลผลข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล การแยกแยะ การตรวจสอบความถูกต้อง การคำนวณ การจัดลำดับหรือการเรียงลำดับ การรายงานผล การสื่อสารข้อมูลหรือการแจกจ่ายข้อมูลนั้น

9 หลักการประมวลผลข้อมูล
ระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing System) ระบบการประมวลผลแบบทันทีทันใด (Real-time Processing System) ระบบการประมวลผลแบบหลายตัวประมวลผล (Multiprocessing System) ระบบการประมวลผลแบบหลายงาน (Multitasking System)

10 จบเรื่องข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เรานำมาให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล คำนวณ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ ปัจจุบันเราถือว่าข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google