งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 Module 7 : รวบรวมและกลั่นกรองคู่มือปฏิบัติงาน

2 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME,; วิทยากรต้นแบบด้าน Work manual สำนักงาน ก. พ. ร. รูปแบบความหมาย Mo d u le 1. ปกหน้า 7 2. รองปก 7 3. สารบัญ 7 4. วัตถุปร ะสงค์ เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึง วัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสาร 4 5. ขอบเข ต เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงขอบเขต ของกระบวนการในคู่มือ ว่า ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนใดถึงขั้นตอนใด หน่วยงานใด กับใคร ที่ไหน และเมื่อไร 4 6. คำ จำกัด ความ เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงคำศัพท์ เฉพาะซึ่งอาจเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือคำย่อ ที่อาจกล่าวถึง ภายใต้ระเบียบปฏิบัตินั้นๆ เพื่อให้เข้าใจ ถูกต้องตรงกัน 4 Module 7 : รวบรวมและกลั่นกรองคู่มือปฏิบัติงาน

3 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME,; วิทยากรต้นแบบด้าน Work manual สำนักงาน ก. พ. ร. รูปแบบความหมาย Mod ul e 7. ความ รับผิดชอบ เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบว่ามีใครบ้างที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยมักจะ เรียงจากผู้มีอำนาจหรือตำแหน่งสูงสุดลงมา 4 8. ระเบียบ ปฏิบัติ / ขั้นตอน ปฏิบัติงาน เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด โดย สามารถจัดทำได้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การ ใช้ข้อความอธิบาย การใช้ตารางอธิบาย การ ใช้แผนภูมิ และการใช้ Flow Chart 5 9. เอกสารอ้า งอิง เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงเอกสารอื่นใดที่ ต้องใช้ประกบคู่กัน หรืออ้างอิงถึงกัน เพื่อให้ การปฏิบัติงานนั้นๆสมบูรณ์ เช่น ระเบียบ ปฏิบัติ / คู่มือปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ วิธีการทำงาน เป็นต้น 6 10. แบบฟอร์ม ที่ใช้ เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงแบบฟอร์มต่างๆที่ ต้องใช้บันทึกข้อมูลในการปฏิบัติงานของ กระบวนงานนั้นๆ 6 11. ความรู้ที่ จำเป็นต้อง มี / เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงองค์ความรู้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงาน 6 Module 7 : รวบรวมและกลั่นกรองคู่มือปฏิบัติงาน

4 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามคำรับรองฯหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550 ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME,; วิทยากรต้นแบบด้าน Work manual สำนักงาน ก. พ. ร. Work Shop 7 : รวบรวมและกลั่นกรองคู่มือปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ; Bs.ME, Be,ME, Ms.ME การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google