งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
วิชา การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ รหัส ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง

2 ความต้องการ (System Requirement)
คือ ความสามารถในการทำงาน และเงื่อนไขของการทำงานของระบบ หรือเงื่อนไขที่ระบบต้องทำให้สำเร็จ Functional Requirement ความต้องการด้านหน้าที่เป็นความสามารถของระบบที่จะต้องทำงานตามที่ผู้ใช้ต้องการ Non-Functional Requirement ความต้องการด้านอื่นเป็นความต้องการระบบที่ช่วยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใช้ใช้งานระบบได้ง่ายขึ้น

3 Non-Functional Requirement
Usability Reliability Performance Supportability Implementation Interface Operation Packaging Legal

4 เอกสารความต้องการของระบบ
Use Case Model Supplementary Specification Vision Glossary Business Rule

5 Supplementary Specification
Non-Function Requirement ตัวอย่างรายงานที่ได้จากระบบ Hardware and Software Constraint Development Constraint, Methodology ข้อกำหนดด้านการออกแบบและติดตั้งอื่น Documentation ประเด็นด้านลิขสิทธิ์ สิทธิการใช้งานและประเด็นอื่นด้านกฎหมาย Packaging

6 Supplementary Specification
Physical Environment Concern Operational Concerns Application-specific Domain Rule Information in Domain of Interes

7 Vision สถานการณ์ปัจจุบันของระบบ และเป้าหมายของระบบใหม่
สรุปฟังก์ชั่นของระบบ

8 Glossary คำศัพท์ที่จะใช้เป็นมาตรฐาน Aliases ความหมาย รูปแบบ
ความสัมพันธ์กับคำศัพท์อื่น Range of Value Validation Rules

9 Glossary คำศัพท์ คำอธิบาย รูปแบบ การตรวจสอบข้อมูล ชื่อเรียกอื่น Item
ตัวสินค้าที่ขายได้ Payment authorization ระบบการอนุมัติชำระเงินภายนอกที่ระบบขายแบบ POS ต้องส่งข้อมูล รหัสร้านค้า รหัสลูกค้า และจำนวนเงินที่ชำระ เพื่อขออุนมัติการชำระเงินจำนวนนั้นเป็นค่าสินค้า UPC รหัสแทนสินค้าเป็นบาร์โค้ดติดกำกับบนสินค้านั้น เลข 12 หลัก รหัสตัวที่ 12 เป็น check digit Universal Product Code

10 ความเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
Business Rule เป็นคำอธิบายว่าธุรกิจมีการดำเนินงานอย่างไร นโยบายของการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น เป็นต้น ลำดับ กฎเกณฑ์ ความเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผลกระทบ 1 ในการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จะต้องมีลายเซ็นของเจ้าของบัตรเครดิต ลายเซ็นของเจ้าของบัตรยังคงมีอยู่แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลายเซ็นดิจิตอลในภายหลัง บริษัทบัตรเครดิต 2 ในการขายที่เกิดขึ้นจะต้องมีการคำนวณภาษีขายตามอัตราที่กรมสรรพากรเรียกเก็บ อัตราภาษีขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต แต่ไม่บ่อย ด้านกฎหมาย

11 การวิเคราะห์ความต้องการของะรบบใน Unified Process
หลักฐานและเอกสาร รอบการวนซ้ำ Inception I1 Elaboration E1...En Construction C1…Cn Transition T1…Tn Use-Case Model s r Vision Supplementary Specification Glossary s (start) r (refined)


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google