งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการ เปิดเผยราคากลางของทางราชการ (การลงประมาณราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมฯ)

2 เรื่องนำเสนอ สำนักงานรัฐมนตรี ติดตามและเร่งรัดดำเนินงาน
วิธีการลงใบสรุปผลการประมาณราคา กรมฯ การเผยแพร่ประชาชน

3 สำนักงานรัฐมนตรี ติดตามและเร่งรัดดำเนินงาน
สำนักงานรัฐมนตรี บันทึกข้อความ ที่ คค ๐๑๐๐/สรค ๗๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องติดตามและเร่งรัดดำเนินงาน “ ๓.๒ ให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ” พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) “ มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ” ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ข้อ 8 (3) “ให้คณะกรรมการประกวดราคาดังกล่าวนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศ เชิญชวน เอกสารการประกวดราคา และเอกสารเบื้องต้นอื่น ๆ ที่สามารถ เผยแพร่ได้ลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางเป็น เวลาไม่น้อยกว่าสามวัน...”

4 วิธีการลงใบสรุปผลการประมาณราคา กรมฯ
เปิดเว็บไซต์กรมฯ เลือกระบบ จัดซื้อจัดจ้าง

5 3. เลือก เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

6 4. ใส่รหัสผ่านของหน่วยงาน

7 5. เลือกโครงการที่ต้องการ

8 6. เลือก ขั้นตอนการประมาณราคา

9 7. แนบไฟล์ประมาณราคากลางที่ต้องการ (เช่น ปร.4, ปร. 5)
**ไฟล์ pdf

10 ตัวอย่างใบสรุปผลการประมาณราคากลาง

11 ตัวอย่างใบสรุปผลการประมาณราคากลาง

12 8. ลบหรือแก้ไขไฟล์

13 การเผยแพร่ประชาชน 1 2 3

14 สามารถดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอนี้ได้ที่
ติดปัญหาในการลงข้อมูลติดต่อได้ที่ นายดิฐพล สนิทอินทร์(เพียว) ,


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google