งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Social Media for Integrated Collaborative Learning in Agriculture with Project-based Learning ณัฐ สมณคุปต์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Social Media for Integrated Collaborative Learning in Agriculture with Project-based Learning ณัฐ สมณคุปต์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Social Media for Integrated Collaborative Learning in Agriculture with Project-based Learning ณัฐ สมณคุปต์ samanakoopt@gmail.com ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 Introduction.. กีฎ วิทย า เกษ ตร กล วิธา น คหกรรม ศาสตร์ ปฐพีวิท ยา พืช ไร่ พืช สวน โรคพืช สัตวบาล ส่งเส ริม และ นิเทศ ศาสต ร์ เกษต ร การ เกษ ตร

3 การเรียนรู้ร่วมกัน ( Collaborative Learning )

4 Social media http://2.bp.blogspot.com/_b6udOaI0OUg/TK7BjwFyjrI/AAAAAAAAACQ/zYe1VP5mmWw/s1600/social_media_sites.jpg

5 Social media http://visionwidget.com/resources/icons-png/174-free-social-media-icon.html

6 Social media

7 http://newssocialmedia.blogspot.com/2010/10/social-media_04.html

8 Social media

9

10 Social Media แน้วโน้มหรือทิศทางของการใช้สื่อสังคม ออนไลน์ในวงการศึกษา ซึ่งได้แก่ facebook, twitter, flickr, youtube สิ่ง ต่างๆ เหล่านี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ใน การศึกษาเพื่อ แบ่งปันเนื้อหา แสดงความ คิดเห็น เรียนรู้และเข้าใจอย่างได้อย่างมี ประสิทธิภาพ Michael Dixon II (2010)

11 Concept..

12 การใช้สื่อสังคม ออนไลน์ เช่น Chatroom, Facebook, Twitter, Youtube, Blogs, Wikipedia และ Webboard เข้ามา ช่วยในการเรียนรู้ ร่วมกันสามารถเพิ่ม ช่องทางในการ ติดต่อสื่อสารและ สร้างกิจกรรมการ เรียนให้กับผู้เรียน ได้ใช้ในการแบ่งปัน ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในระหว่าง การเรียนการสอน ได้สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น Concept..

13 Social media & Education

14 Example..

15 http://smeducation.files.wordpress.com/2011/05/prakad560.png Example..

16 http://ppl236.wordpres s.com/2011/08/01/

17 http://www.lms.cblms.net/index. php?cal_m=1&cal_y=2011

18

19 เตรียมความพร้อม กำหนดหัวข้อ วางแผนโครงการ นำเสนอผลงาน ประเมินผล

20 ขอบคุณครับ...


ดาวน์โหลด ppt Social Media for Integrated Collaborative Learning in Agriculture with Project-based Learning ณัฐ สมณคุปต์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google