งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
นางนิตยา ชูกำเหนิด ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเทพลีลา (สิงหประสิทธิวิทยา) สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

2 การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
วิธีตกลงราคา การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

3 ขั้นตอนในการดำเนินการ
1. สำรวจความต้องการวัสดุ 2. ตรวจสอบงบประมาณและเงิน ประจำงวด

4 2. ขอความเห็นชอบจัดซื้อ หรือจัดจ้าง
เหตุผลความจำเป็น รายละเอียดสิ่งที่จะซื้อหรือจ้าง ราคามาตรฐาน/ราคากลาง/ราคาครั้งสุดท้าย วงเงินงบประมาณ กำหนดระยะเวลาส่งของ/ส่งมอบ วิธีที่จะซื้อ/จ้าง ค่าปรับ

5 รายละเอียดพัสดุที่จะจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ประมาณการซ่อมแซมที่ต้องการซ่อม
รายละเอียดพัสดุที่จะจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ประมาณการซ่อมแซมที่ต้องการซ่อม

6 กรณีจัดซื้อวัสดุ ใช้ราคากลาง/ราคาที่เคยซื้อ
ครั้งสุดท้ายภายใน 2 ปีงบประมาณ ราคาตามท้องตลาดโดยทั่วไป

7 งานจ้างเหมาซ่อมแซมทั่วไป
จัดทำใบประมาณการที่จะซ่อม เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ

8 3. เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทำใบเสนอราคา พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่พัสดุต่อรอง

9 4. ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ วงเงินที่จัดซื้อ/จัดจ้าง กำหนดเวลาส่งของ / ส่งมอบ / ค่าปรับ ขออนุมัติทำสัญญา/ขออนุมัติใช้ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุลงนามผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

10 5. เอกสารแสดงการก่อหนี้ผูกพัน
ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ข้อตกลงเป็นหนังสือ สัญญา

11 6. ใบส่งของ / ใบส่งมอบงาน
6. ใบส่งของ / ใบส่งมอบงาน ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุให้ตรงกับใบสั่งซื้อ ประทับตรารับตามระเบียบงานสารบรรณ ส่งของ / ส่งมอบงานภายในกำหนดหรือไม่ ลงลายมือผู้ส่ง/ผู้รับของ ตำแหน่ง วัน เดือน ปี ที่รับ

12 ใบตรวจรับพัสดุ / รายงานการตรวจรับ
คณะกรรมการต้องลงนามถูกต้อง ครบถ้วน เป็นเอกฉันท์ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องลงนามรับพัสดุในใบตรวจรับ (MIS 2) คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจรับ (ภายในกำหนด)

13 8. ใบแจ้งหนี้ หรือหนังสือขอเบิกเงิน
ประทับตรารับตามระเบียบงานสารบรรณ ตรวจสอบจำนวนเงินที่แจ้งหนี้ รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้แจ้งหนี้ อย่างช้าไม่เกิน 7 วันทำการ

14 9. จัดทำงบรายละเอียดใบสำคัญ ประกอบฎีกา (แบบ 6)
พิมพ์รายละเอียดตามแบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตั้งฎีกาลงนาม

15 10. พิมพ์ใบขอเบิกในระบบ MIS
ลงนามผู้เบิกโดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือ หัวหน้าหน่วยงานทำคำสั่งมอบอำนาจ ให้ลงนามผู้เบิก

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google