งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นเกษตรกรรมที่นำเอาหลักการ ความยั่งยืนถาวรของระบบป่า ธรรมชาติ มาเป็นแนวทางในการทำ การเกษตร ไม้ ผล ไม้ใช้สอย ต่างๆ สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นเกษตรกรรมที่นำเอาหลักการ ความยั่งยืนถาวรของระบบป่า ธรรมชาติ มาเป็นแนวทางในการทำ การเกษตร ไม้ ผล ไม้ใช้สอย ต่างๆ สัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นเกษตรกรรมที่นำเอาหลักการ ความยั่งยืนถาวรของระบบป่า ธรรมชาติ มาเป็นแนวทางในการทำ การเกษตร ไม้ ผล ไม้ใช้สอย ต่างๆ สัตว์

3 คำว่า “ วนเกษตร ” จากการบุกเบิกของ ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม เฉลิม เมื่อปลาย ทศวรรษที่ 2520 อันเนื่องมาจาก ประสบการณ์ชีวิตที่ประสบกับปัญหาความ ล้มเหลวจากการทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวใน เชิงพาณิชย์ครั้งแล้วครั้งเล่า ทำให้ท่าน ตัดสินใจขายที่ดินส่วนใหญ่ เพื่อนำไปชำระ หนี้สิน แล้วใช้พื้นที่เล็ก ๆ ที่เหลืออยู่เพียง ไม่กี่ไร่ แปรสภาพไร่มันสำปะหลังเป็นระบบ วนเกษตร ปลูกไม้ยืนต้น และพืชสมุนไพร ผสมผสานกัน และมีวิถีชีวิตที่พึ่งตนเองได้

4 การปลูกพืชเกษตรแซมใน พื้นที่ป่าธรรมชาติ การนำสัตว์ไปเลี้ยงในป่า การเกษตรใน พื้นที่ป่า มีไม้ยืนต้นหนาแน่นเป็นส่วน ใหญ่ ทำให้ระบบมีร่มไม้ปก คลุม และมีความชุ่มชื่นสูง เลียนแบบระบบ นิเวศในธรรมชาติ ไม่โค่นไม้ป่า นำผลผลิตมาจากป่ามาใช้ประโยชน์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทำการเกษตร โดยไม่ให้กระทบ พื้นที่ป่าเดิม

5 เกษตร ยั่งยืน เศรษฐกิจ พอเพียง ลดภาวะ โลกร้อน แหล่ง พลังงาน เพิ่ม รายได้

6 1. วน เกษตร แบบบ้าน สวน 2. วน เกษตรที่มี ต้นไม้ แทรกใน ทุ่งนา 3. วน เกษตรที่ มีต้นไม้ ล้อมรอบ ไร่นา

7 4. วนเกษตรที่มี แถบต้นไม้และ พืชผลสลับกัน 5. วนเกษตรใช้ พื้นที่หมุนเวียน ปลูกไม้ยืนต้น พืชผล และ เลี้ยงสัตว์

8 1. นางสาวณัฐริกาสินสมบูรณ์ทอง เลขที่ 16 2. นางสาวถิรมนน้ำหล่ายเลขที่ 17 3. นางสาวทิพวรรณบุญวงค์ เลขที่ 19 4. นางสาววริศรากวาวสิบสาม เลขที่ 5. นางสาวศุภิสราอ่อนน้อมเลขที่ 6. นางสาวฐิติกานต์ธิน่าน เลขที่ 7. นางสาวจินตนาแซ่เติน เลขที่ 8. นางสาววรางคณาวิโรทุษ เลขที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

9 การประกอบอาชีพวนเกษตร ( ม. ป. ป.) เข้าถึง ได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp14/article/agric ulture/agrisystem.htm ( วันที่ค้นหาข้อมูล 23 พฤษภาคม 2557) http://kanchanapisek.or.th/kp14/article/agric ulture/agrisystem.htm มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ( ประเทศ ไทย )(2554). วนเกษตร. เข้าถึงได้จาก http://sathai.org/th/about-saft/sa- pattern/item/68-agroforesty-farming.html ( วันที่ค้นหาข้อมูล 23 พฤษภาคม 2557) http://sathai.org/th/about-saft/sa- pattern/item/68-agroforesty-farming.html


ดาวน์โหลด ppt เป็นเกษตรกรรมที่นำเอาหลักการ ความยั่งยืนถาวรของระบบป่า ธรรมชาติ มาเป็นแนวทางในการทำ การเกษตร ไม้ ผล ไม้ใช้สอย ต่างๆ สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google