งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ สทส. “สุขที่สุด”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ สทส. “สุขที่สุด”."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ สทส. “สุขที่สุด”

2 การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 1 1. การสนับสนุนองค์กร และ การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

3 1. การสนับสนุนขององค์กร
ผู้บริหารให้การสนับสนุน โดยกำหนดเป็นนโยบาย 1.1 มีการลงลายมือเป็นลายลักษณ์อักษร 1.2 มีประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร 1.3 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสร้างสุของค์กร สทส. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

4 1. มีการลงลายมือ เป็นลายลักษณ์อักษร
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

5 2. มีประกาศ เป็นลายลักษณ์อักษร
ชั้น 6 สทส. ชั้น 1 กองทุนผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

6 3. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน สร้างสุของค์กร สทส.
3. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน สร้างสุของค์กร สทส. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

7 2. การติดต่อสื่อสาร กำหนดและเลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
2.1 การสื่อสารแบบทางเดียว (One Way) 2.2 การสื่อสารแบบ 2 ช่องทาง (สามารถโต้ตอบได้) สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

8 2.1 การสื่อสารแบบทางเดียว (One Way)
ปิดประกาศ เช่น ผนังบอร์ด เสียงตามสาย เช่น การจัดรายการ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

9 2.2 การสื่อสารแบบ 2 ช่องทาง (สามารถโต้ตอบได้)
*Facebook *Line สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

10 3. การตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผล
3. การตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผล 3.1 มีแผนการดำเนินงาน 3.2 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

11 3. การตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผล (ต่อ)
3. การตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผล (ต่อ) ด้านสุขภาพ ด้านการเงิน ด้านสุขภาพจิตใจ ด้านสังคม ด้านความรู้สู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข - กฎหมาย - การใช้ชีวิตหลังเกษียณ - การจัดสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมเพื่อ ความปลอดภัย ในวัยสูงอายุ

12 แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจการสร้างสุขในองค์กร

13 4. การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
4. มีเอกสารอ้างอิง 4.1 HAPPY BODY 4.5 HAPPY SOUL 4.2 HAPPY HEART 4.6 HAPPY MONEY 4.3 HAPPY RELAX 4.7 HAPPY FAMILY 4.4 HAPPY BRAIN 4.8 HAPPY SOCIETY สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

14 ทุกเย็นวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน
HAPPY BODY กิจกรรม 5 ส. ทุกเย็นวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน " แค่ขยับ = ออกกำลังกาย " รณรงค์งดสูบบุหรี่ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

15 HAPPY HEART กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา ด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ สทส. กิจกรรมอวยพรวันเกิด (จัดบอร์ด และส่งการ์ดอวยพรวัน เกิด) สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

16 มุมสำหรับออกกำลังกาย
HAPPY RELAX มุมสำหรับออกกำลังกาย กิจกรรมพักผ่อนสายตา สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

17 HAPPY BRAIN กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนผ่านเสียงตามสาย
กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล Happy Question กิจกรรมแนะนำหนังสือน่า อ่าน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

18 HAPPY SOUL สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ประเพณี/กิจกรรมทางศาสนา และร่วมตอบคำถามผ่านไลท์ สทส. ที่รัก สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

19 HAPPY MONEY บัญชีครัวเรือน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง ผ่านโปรแกรม MS Office Excel การขายผักปลอดสารพิษที่ปลูกเองที่บ้าน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

20 HAPPY FAMILY ด้วยรักและห่วงใย ส่งกำลังใจให้เธอ ครอบครัวสุขสันต์
รับประทานอาหารร่วมกัน ชาว สทส. กิจกรรมร่วมไว้อาลัย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

21 HAPPY SOCIETY กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย
กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย กิจกรรมบริจาคเสื้อผ้า และอุปกรณ์สิ่งของ กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

22 เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา”
ส่วนที่ 2 เกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา” สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

23 1. ความสะอาดปลอดภัย สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
* มีป้ายบอกจุดที่แสดงถึงการจัดแบ่งพื้นที่ต่างๆ อย่างชัดเจน 1.1 กำหนดพื้นที่อย่างชัดเจน * จำนวนวัสดุต่างๆ ติดบนเสาไม่เกิน 4 ชิ้น 1.2 ไม่แขวนวัสดุต่างๆ ตามเสา หรือผนัง * ติดป้ายแสดงชนิดสิ่งของต่างๆ ชัดเจน 1.3 ตู้เก็บของ หรือชั้นวางของอยู่ในสภาพที่ดี สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

24 2. มีชีวิตชีวา สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
มีสถาน ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ มีกล่องรับความคิดเห็น และกระดานสนทนา (ไลทล์ สทส. ที่รัก) มีองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

25


ดาวน์โหลด ppt โครงการ สทส. “สุขที่สุด”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google