งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัยเรื่อง >> การพัฒนาทักษะการคำนวณบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2 (ปวช.2) แผนกช่างอุตสาหกรรม โดย นายวุฒิชัย สุขขี้เหล็ก พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

2 วัตถุประสงค์ >>
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College วัตถุประสงค์ >> เพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ทำให้นักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ต่ำในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ เนื่องจาก บวก ลบ คูณหารเศษส่วนไม่ได้ เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนต่อผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์การบวก ลบ คูณ และหาร พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College กรอบแนวคิดในการวิจัย >> ตัวแปรต้น : การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์การบวก การลบ การคูณและการ หาร เศษส่วน          ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์การบวก การลบ การคูณและการหาร เศษส่วน พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย >> ประชากร เป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2 (ปวช.2) แผนกช่างอุตสาหกรรม กลุ่มประชากรเป้าหมาย เป็นกลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำในการทดสอบระหว่างเรียน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ จำนวน 104 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

5 เครื่องมือในการวิจัย >>
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College เครื่องมือในการวิจัย >> เครื่องมือในการแก้ปัญหา แบบฝึกทักษะเฉพาะเรื่องตามลำดับ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. แบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการตอบคำถาม 2. แบบทดสอบเฉพาะเรื่อง 3. แบบทดสอบรวมเรื่องการบวกลบคูณหารเศษส่วน พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

6 สรุปผลการวิจัย >>
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย >> นักเรียนเป้าหมาย 104 คน ที่ทำแบบฝึกพัฒนาทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน สามารถพัฒนาความรู้ทักษะในการบวกลบคูณหารเศษส่วน อยู่ในระดับพอใช้ แบบฝึกทักษะแก้ปัญหากาคำนวณเศษส่วน สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี่ที่ 2 มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 81.3 / 80.3 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ผลกระทบ/ประโยชน์จากการวิจัย >> 1. ได้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหาร เศษส่วนสำหรับใช้ใน การปรับพื้นฐานนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2 (ปวช.2) แผนกช่างอุตสาหกรรม 2. ลดข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์เนื่องจากขาดทักษะการคำนวณเศษส่วนของนักเรียน(ปวช.2) แผนกช่างอุตสาหกรรม พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google