งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนนำวง : นางมาลี อินทร์ประเสริฐ คนเล่าเรื่อง : นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนนำวง : นางมาลี อินทร์ประเสริฐ คนเล่าเรื่อง : นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คนนำวง : นางมาลี อินทร์ประเสริฐ คนเล่าเรื่อง : นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกูล

2 ประเด็นการพูดคุย - หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย  ประเด็นปัญหา - คณะต่างๆ ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของคณะ จากมหาวิทยาลัย 40% : 60% - จำนวนผู้สมัครมีการปรับเปลี่ยนหลังจากการสมัคร เสร็จสิ้น - การเบิกจ่ายและการตัดออก ในการให้สิทธิสอบ สัมภาษณ์ - การเบิก 40% ที่คณะจะเบิกนอกเหนือจากระเบียบ การเงินของมหาวิทยาลัย  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ - สำนักทะเบียนฯ ได้มีการจัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การ เบิกจ่ายให้กับคณะต่างๆ ที่มีการจัดสอบตรง - สำนักทะเบียนฯ จะส่งเบิกกองคลังหลังจากการสอบ เสร็จสิ้นไปแล้ว - ให้คณะเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี ไป

3 ประเด็นการพูดคุย - การบริหารเวลาสอบ  ประเด็นปัญหา - เวลาจัดสอบของแต่ละคณะไม่ตรงกัน ( ในกรณีที่มีวัน สอบตรงกัน ) - ความจุของจำนวนผู้สอบ / ตึกสอบ กรณีมีการจัดสอบ 7,000 ที่นั่ง :1 วัน ทำให้เกิดปัญหากับการบริหาร จัดการสอบ  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ - ขอความร่วมมือคณะทบทวนเวลาสอบให้ตรงกัน โดยสำนักทะเบียนฯ จะรับเรื่องเพื่อเสนอ คณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา - ลดจำนวนผู้เข้าสอบเป็น 6,000 ที่นั่ง : 1 วัน และงด การจัดห้องสอบในชั้น 1

4 ประเด็นการพูดคุย - วิธีปฏิบัติของการคุม สอบ  ประเด็นปัญหา - กรรมการคุมสอบขาดความใส่ใจกับการคุมสอบ  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ - มีการจัดประชุมกรรมการคุมสอบ และจัดทำคู่มือใน การคุมสอบ


ดาวน์โหลด ppt คนนำวง : นางมาลี อินทร์ประเสริฐ คนเล่าเรื่อง : นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google