งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทะเบียนบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทะเบียนบ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทะเบียนบ้าน

2 ท.ร.14

3 ท.ร. 14 สำหรับลงรายการบุคคล สัญชาติไทย และคนต่างด้าว ที่มีสิทธิอาศัย ถาวร ในไทย

4 ท.ร.13 (ใช้ผิดเล่ม , สละ)

5 ท.ร. 13 สำหรับลงรายการคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ได้แก่ 1. ผู้ที่สละสัญชาติไทย ถูกถอนสัญชาติไทย หรือเสียสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและยังไม่ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 2. เข้าเมืองถูกต้อง และได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราว (ป.มท.เรื่องการจัดทำทะเบียนบ้านและทะเบียนประวัติ สำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย)

6 3. ได้รับผ่อนผันให้อยู่อาศัย เป็นกรณี พิเศษเฉพาะราย มีเงื่อนไขไม่สามารถ ส่งกลับ หรือ มติ ครม.ให้สถานะการ อาศัยอยู่ 4. บุตรของ (1) - (3) ที่เกิดในไทย และไม่ได้สัญชาติไทย (เลข 7) ข้อ 3 กลุ่มแรก - ผ่อนผัน มีเงื่อนไขไม่สามารถส่งกลับ แต่ไม่ได้รับสิทธิอาศัย กลุ่มสอง ให้สถานะการอยู่อาศัย

7 คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ในกฎกระทรวง หมายถึง
(1) คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มี ถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่า ด้วยคนเข้าเมือง และมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และบุตรที่เกิด ในไทย และไม่ได้สัญชาติไทย...

8 (2) คนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผัน ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะรายจาก รมว.มท. ตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง และบุตรที่เกิดในไทย และไม่ได้สัญชาติไทย...

9 (3) คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาต ให้เข้ามาอยู่ในไทยเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และบุตรที่เกิดในไทย และไม่ได้สัญชาติไทย...

10 (4) คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และบุตรที่เกิดในไทย และไม่ได้สัญชาติไทย...

11 ทะเบียนบ้านกลาง ทะเบียนบ้านกลางไม่ใช่ ทะเบียนบ้าน แต่เป็นรายการสำหรับลง รายการบุคคล ที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียน บ้านได้ (มาตรา 37 ระเบียบฯ ข้อ 81 , 34/1 , 35)

12 เลขประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะได้รับการ กำหนดเลข ๑๓ หลัก โดยเลขหลักแรกจะมีตั้งแต่ เลข ๑ - ๘ ซึ่งมีความหมายบ่งบอกประเภทของ บุคคลที่เข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร ดังนี้

13 เลข ๑ หมายถึง คนสัญชาติไทยที่แจ้งการเกิดภายใน กำหนด เลข ๒ หมายถึง คนสัญชาติไทยที่แจ้งการเกิดเกิน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เลข ๓ หมายถึง คนสัญชาติไทย และคนต่างด้าวที่มีชื่อ ในทะเบียนบ้านก่อน ๓๑ พ.ค. ๒๕๒๗ เลข ๔ หมายถึง คนสัญชาติไทย และคนต่างด้าวที่เพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้านด้วยใบแจ้งย้ายในช่วงการให้เลข ระหว่าง ๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๒๕๒๗

14 เลข ๕ หมายถึง คนสัญชาติไทย ที่มีชื่อใน
เลข ๕ หมายถึง คนสัญชาติไทย ที่มีชื่อใน ทะเบียนบ้านโดยการเพิ่มชื่อภายหลังช่วง การให้เลข ๑๓ หลัก เลข ๖ หมายถึง คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่ได้รับ การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (กลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราว และได้รับผ่อนผันให้อยู่เป็นกรณีพิเศษ)

15 เลข ๗ หมายถึง บุตรของบุคคลประเภท ๖ ที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทย เลข ๘ หมายถึง คนที่ได้สัญชาติไทยตามกฎหมาย และคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

16 เลขประจำตัวของบุคคลไม่มีสถานะทาง
(0 - xxxx - 89xxx - xx - x) 2 3 4 5 1 เลขศูนย์ รหัส สนท. ลำดับที่ของบุคคล เลขตรวจสอบ

17 เลขประจำตัวของบุคคลไม่มีสถานะทาง
(0 - xxxx - 00xxx - xx - x) 2 3 4 5 1 เลขศูนย์ รหัส สนท. ลำดับที่ของบุคคล เลขตรวจสอบ

18 ข้อสังเกต XXXX-84XXX-XX-X หมายถึง ผู้ได้รับการลงรายการตามระเบียบฯ XXXX-73XXX-XX-X หมายถึง ผู้ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

19 ตารางจัดทำสูติบัตรและทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร (นส.สนท.กลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๘ ลว.๑๗ ก.พ.๒๕๕๒)

20 ทะเบียนประวัติกลาง ท.ร.38
รหัสบิดา รหัสมารดา รหัสบุตร สูติบัตร ประเภททะเบียน 8 6/7/0/00/ไม่มี 6/7 0/00/ไม่มี พาสปอร์ต 00(ไม่ขาด) 00 (ไม่ขาด) 00 (ขาด) 00 (ขาด)/ ไม่มี ไม่มี 00 (ขาด)/ไม่มี 7 00 ท.ร.3 ท.ร.03 ท.ร.031 ท.ร.13 ของบิดา ท.ร.13 ของมารดา ท.ร.13 ของบิดา/มารดา ทะเบียนบ้านกลาง ท.ร.13 ท.ร.38 บิดา/มารดา ท.ร.38 ของบิดา ท.ร.38 ของมารดา ทะเบียนประวัติกลาง ท.ร.38


ดาวน์โหลด ppt ทะเบียนบ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google