งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการตรวจราชการและนิเทศงานยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการตรวจราชการและนิเทศงานยาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการตรวจราชการและนิเทศงานยาเสพติด
เขตบริการสุขภาพที่๑๒ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ กรมการแพทย์

2 ประเด็นการตรวจราชการและการนิเทศ
๑.ตัวชี้วัด ๑.๑ ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข อัตราการหยุดเสพ (Early remission rate) ๑.๒ ตัวชี้วัดระดับจังหวัด อัตราการคงอยู่ (Retention rate) อัตราคงอยู่ในการบำบัดรักษา อัตราคงอยู่ในระยะติดตามการรักษา ๒.การดำเนินงานตาม Service Plan

3 ๑.ตัวชี้วัด ๑.๑ ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข
อัตราการหยุดเสพ(Early remission rate) คำนิยาม : ร้อยละของผู้เสพผู้ติดที่หยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ เดือน หลังการจำหน่ายจากการบำบัดรักษาครบตามกำหนด เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละ ๕๐ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้เสพผู้ติดที่ผ่านการบำบัด รักษาครบตามกำหนด ระบบสมัครใจ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

4 สูตรคำนวณตัวชี้วัด:A/Bx100

5 ๑.๒ ตัวชี้วัดระดับจังหวัด Retention rate วัดใน๒ระยะ

6 สูตรคำนวณตัวชี้วัด:A/Bx100

7 ๑.๒.๑ อัตราคงอยู่ในระบบการติดตามรักษา (Retention rate) คำนิยาม :ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดที่ผ่านการบำบัดครบตามกำหนดและยังคง อยู่ในระบบการติดตามการรักษาของสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ได้รับการติดตามอย่างน้อย ๔ ครั้งใน ๑ ปี เกณฑ์เป้าหมาย: ร้อยละ ๖๐ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย : ผู้เสพ ผู้ติดที่ผ่านการบำบัดครบกำหนดในระบบ สมัครใจที่เข้ารับบริการจากสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวง สาธารณสุข ยกเว้นรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

8 สูตรคำนวณตัวชี้วัด:A/Bx100

9 ๒. การดำเนินงานตาม Service Plan
Helth Service Delivery ๑. เพิ่มศักยภาพการบริการและการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยกลุ่ม Substance Use Disorders (SUD) - แผนระดับ A:เปิด Ward Admit ระยะสั้น ๓-๗ วัน เป้าหมาย:รพ.หาดใหญ่,รพ.ยะลา - แผนระดับ F: เปิด Methadone clinic เป้าหมาย : รพ.มายอ จ.ปัตตานี - แผน ระดับ P : Screening และ ทำ BA,BI ทุกแห่ง

10 ๒. ประเมินและรับรองคุณภาพงานยาเสพติดในสถานพยาบาล
๒.๑ แผนระดับ A-F รับรองคุณภาพงานยาเสพติดในสถานพยาบาล ระดับ A : โรงพยาบาลตรัง,ยะลา ระดับ S : โรงพยาบาลสตูล ระดับ M: โรงพยาบาลห้วยยอด(ตรัง), เบตง(ยะลา) ระดับ F : จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสตูล ได้แก่ โรงพยาบาลละงู,ทุ่งหว้า, ควนโดน,ควนกาหลง,ท่าแพ,มะนัง

11 จังหวัดตรัง ได้แก่ โรงพยาบาลย่านตาขาว,รัษฎา,สิเกา, ปะเหลียน,กันตัง,วังวิเศษ จังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดยะลา ได้แก่ โรงพยาบาลธารโต,กรงปีนัง,บันนังสตา,กาบัง,รามัน,ยะลา จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ โรงพยาบาลจะแนะ, สุคิริน, ยี่งอ,รือเสาะ

12 ๓.การกำหนดโครงสร้างผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด -คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด (มีแพทย์รับผิดชอบในคลินิก)

13 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ
จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แผนการตรวจราชการและนิเทศงานยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google