งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มติ คปก. 3/2549 วันที่ 29 กันยายน 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มติ คปก. 3/2549 วันที่ 29 กันยายน 2549"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มติ คปก. 3/2549 วันที่ 29 กันยายน 2549
เรื่อง การลดอัตราดอกเบี้ยวิสาหกิจชุมชนจากร้อยละ 1 / ปี เหลือร้อยละ / ปี เอกสารแนบ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี แก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์, วิสาหกิจชุมชน) ตามโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ภายใต้ แผนแก้ไขปัญหาความยากจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ โครงการความร่วมมือไตรภาคี เพื่อให้สถาบันเกษตรกรกู้ยืมตามวัตถุประสงค์ของ การจัดตั้งสถาบันเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีเงื่อนไขตามมาตรการจูงใจ ให้สถาบัน (สหกรณ์, วิสาหกิจชุมชน) ในโครงการดังกล่าวที่ได้รับบริการสินเชื่อ จากเงินกองทุนฯ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีผลการดำเนินงานดีเด่นได้รับการพัฒนาเข้าสู่บันไดแก้จน 4 ขั้น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความรับ ผิดชอบใน การพัฒนาอาชีพในการสร้างรายได้ให้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์,วิสาหกิจชุมชน) จึงลดอัตราดอกเบี้ยให้จากร้อยละ 1 ต่อปี เหลือร้อยละ 0.50 ต่อปี ของวงเงินกู้ คงเหลือที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ โดยมอบให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและรายงานให้คณะกรรมการทราบ 1

2 วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ (ปี 49/50 ดอกเบี้ย 1%) องค์ประกอบ ขั้นตอน
1. ได้รับบริการสินเชื่อจากกองทุน อย่างน้อย 1 ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี ขั้นตอน 2. ผลงานดีเด่นตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงบันไดแก้จน 4 ขั้น - มีกินมีใช้ - มีเหลือมีรายได้ - ร่วมคิดร่วมขจัดปัญหาชุมชน - ร่วมใจพัฒนาเชิงการตลาด นำการผลิต ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบ ข้อมูล / ความสามารถลูกหนี้ เบื้องต้น อำนาจการอนุมัติ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ (ปี 49/50 ดอกเบี้ย 1%) คปจ. อนุมัติลดดอกเบี้ย 0.5 % ของวงเงินที่เหลือ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดตรวจสอบ / รับรอง / ให้ความเห็น 3. การบริหารจัดการองค์กร - บัญชีวิสาหกิจ 4. เกษตรกรมีวินัยการเงิน - บัญชีครัวเรือน 2

3 วิธีปฏิบัติ การจัดกลุ่มลูกหนี้ ตรวจลูกหนี้วิสาหกิจ แยกลูกหนี้ 3
กลุ่ม A - มีวินัยทางการเงิน - มีบัญชีวิสาหกิจ / บัญชีครัวเรือน - ผ่านการตรวจสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์จังหวัด - ปีที่ 1 ชำระครบดอกเบี้ย 1% ปีที่ 2 มีวินัย ทางการเงิน มีบัญชีผ่านการตรวจชำระ ครบดอกเบี้ยลด 0.5% กลุ่ม B ชำระหนี้ไม่ได้ใช้นโยบายการปรับโครงสร้างหนี้ - ขยายระยะเวลาชำระหนี้ - ปีที่ 1 ชำระไม่ดีดอกเบี้ย 1% ปีที่ 2 ชำระครบดอกเบี้ย 1% ปีที่ 3 มีวินัยทางการเงิน มีบัญชีผ่านการตรวจชำระครบลดดอกเบี้ย 0.5% ปีที่ 4 เช่นเดียวกับปีที่ 3 กลุ่ม C ให้เร่งรัดหนี้ตามระเบียบปกติ - ไม่ลดดอกเบี้ย - ให้ ส.ป.ก.จังหวัดรายงานเป็นวิสาหกิจ - ส่งส่วนกลางวิเคราะห์เสนอเป็น ราย ๆไป ตรวจลูกหนี้วิสาหกิจ ส.ป.ก.จังหวัด แยกลูกหนี้ ตรวจสอบลูกหนี้วิสาหกิจ ปี 49/ ปี 50 - ติดตามหนี้ตามระเบียบกู้ยืม ข้อ 23(1) ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้กู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันครบกำหนดตามสัญญา โดยแจ้งลูกหนี้หากชำระหลังวันครบกำหนดจะเสียสิทธิ์ดอกเบี้ย 1% ลดเหลือ 0.5% แยกลูกหนี้วิสาหกิจ / สหกรณ์ (1%) เกิน ปี ออก 3

4 วิสาหกิจปี 49/50 ที่ได้รับบริการสินเชื่อตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เช่น 3 ปี
วิสาหกิจปี 49/50 ที่ได้รับบริการสินเชื่อตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เช่น 3 ปี ตัวอย่างที่ 1 กรณีที่ชำระหนี้ครบตามวันที่กำหนดสัญญา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ชำระหนี้ครบตามวันที่กำหนดสัญญาดอกเบี้ย 1% ชำระหนี้ครบตามวันที่กำหนดสัญญาดอกเบี้ย 0.5% - มีวินัย - มีบัญชี ชำระหนี้ครบตามวันที่กำหนดสัญญาดอกเบี้ย 0.5% - มีวินัย - มีบัญชี ตัวอย่างที่ 2 กรณีที่ชำระหนี้ปีที่ 1 ไม่ได้ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ชำระหนี้ไม่ได้ตามวันที่กำหนดสัญญาดอกเบี้ย 1% ชำระหนี้ครบตามวันที่กำหนดสัญญาดอกเบี้ย 1 % ชำระหนี้ครบตามวันที่กำหนดสัญญาดอกเบี้ย 0.5% - มีวินัย - มีบัญชี 4

5 ตัวอย่างที่ กรณีที่ชำระหนี้ปีที่ 1 ไม่ได้ ถ้ามีการปรับโครงสร้างหนี้ ขยายเวลาการชำระหนี้ ออกไปอีก 1 ปี สัญญาเดิม 3 ปี ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ชำระหนี้ครบตามวันที่กำหนดสัญญาดอกเบี้ย 0.5% - มีวินัย - มีบัญชี ชำระหนี้ครบตามวันที่กำหนดสัญญาดอกเบี้ย 0.5% - มีวินัย - มีบัญชี ชำระหนี้ไม่ได้ตามวันที่กำหนดสัญญา ดอกเบี้ย 1% เริ่มชำระหนี้ตามวันที่กำหนดสัญญา ดอกเบี้ย 1% ปรับโครงสร้างหนี้ขยายเวลาออกไป 1 ปี 5


ดาวน์โหลด ppt มติ คปก. 3/2549 วันที่ 29 กันยายน 2549

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google