งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต
ของผู้พ้นโทษและผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส Powerpoint Templates

2 วัตถุประสงค์ ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้พ้นโทษ และผู้ไม่มีสถานะฯ แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

3 กลุ่มผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร
ผลการศึกษา กลุ่มพ้นโทษ กลุ่มผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร

4 กฎหมายของ อปท. ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้พ้นโทษ
ด้านการรับเข้าทำงาน ปัญหา ผู้พ้นโทษ ด้านการศึกษาต่อ กฎหมายของ อปท. ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้พ้นโทษ

5 กลุ่มผู้พ้นโทษ ข้อเสนอแนะ
กรณีทำผิดไม่ร้ายแรง ควรให้โอกาสทำงาน และศึกษาต่อ ข้อเสนอแนะ แก้ไขกฎหมาย อปท. ให้ครอบคลุมผู้พ้นโทษ ปรับปรุงกฎหมาย ทะเบียนประวัติอาชญากร

6 กลุ่มผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร
ปัญหาหลักคือไม่สามารถหาหลักฐานแสดงจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐ ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7 กลุ่มผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร
ทบทวนกฎหมายการทะเบียนราษฎร ปรับกรุงกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้อเสนอแนะ เพิ่มข้อยกเว้นในกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ปรับปรุง ข้อสันนิษฐาน ใน พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร

8 แนวทางการขับเคลื่อนฯ
ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตาม “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและสงเคราะห์ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ ผู้พ้นโทษ ทบทวน พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. ทบทวนบทบัญญัติทางกฎหมายให้ อปท. สงเคราะห์ผู้พ้นโทษอย่างชัดเจน ประสานสถาบันการศึกษา เพื่อทบทวนกฎหมายและระเบียบของสถานบันการศึกษา ผลักดันการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยประวัติการกระทำผิดในบางกรณี ประสานความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้พ้นโทษ

9 แนวทางการขับเคลื่อนฯ
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำฐานข้อมูล การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไม่มีสถานะฯ ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการร่วม (Joint Committee) ผลักดันระเบียบ ข้อกำหนดการออกเอกสารรับรองนิติสถานะบุคคลเป็นการชั่วคราว ประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีปัญหาสถานการณ์ผู้ไม่มีสถานะฯ

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google