>>> เทคโนโลยี"> >>> เทคโนโลยี">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม คาวาอี้ ~~ จัดทำโดย ชั้น ม.4.11 นางสาว กรรณิการ์ ใจวัง เลขที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม คาวาอี้ ~~ จัดทำโดย ชั้น ม.4.11 นางสาว กรรณิการ์ ใจวัง เลขที่ 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม คาวาอี้ ~~ จัดทำโดย ชั้น ม.4.11 นางสาว กรรณิการ์ ใจวัง เลขที่ 7
จัดทำโดย ชั้น ม.4.11 นางสาว กรรณิการ์ ใจวัง เลขที่ 7 นางสาว นิตยา เตชะ เลขที่ 8 นางสาว สาวิตรี รัตนธรรมทอง เลขที่ 22

2 ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี         จากความหมายของคำว่า "วิทยาศาสตร์" และความหมายของคำว่า "เทคโนโลยี" ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่นำไปใช้อธิบายได้ว่า ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น เช่น นักชีววิทยาจะอธิบายได้ว่า ทำไมเมื่อขวั้นและขูดเปลือกของพืชยืนต้นออกจะมีรากงอกออกมาได้ นักฟิสิกส์ก็จะอธิบายได้ว่า ทำไมเมื่อขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก จึงมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น เป็นต้น ส่วนเทคโนโลยีนั้นจะเป็นความรู้ว่าจะทำอย่างไร ตัวอย่างเช่น จะขยายพันธุ์พืชโดยการตอนได้อย่างไร จะผลิตกระแสไฟฟ้านำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร จะผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ โดยนำไฟฟ้ากระแสมาใช้ได้อย่างไร เหล่านี้ เป็นต้น         จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นตัวความรู้ ส่วนเทคโนโลยีนั้นเป็นการนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ วัดได้ หรือจับต้องได้ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติ ต่าง ๆ มาใช้ในทางปฏิบัติ         ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงด้วยภาพดังต่อไปนี้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ + ทรัพยากรณ์ทางธรรมชาติ >>>> เทคโนโลยี

3 ระบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเรียกว่าระบบเทคโนโลยี (Technological System) ดังแสดงในแผนภาพ 1. ตัวป้อน (Input) 2. กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) 3. ผลผลิต (Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) 4. ทรัพยากรทางเทคโนโลยี 5. ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี (Consideration) **แผนภาพองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี (มีต่อ)>>>>

4 1. ตัวป้อน (Input) คือ ความต้องการของมนุษย์ (Need, Want) หรือปัญหาที่ต้องการหาคำตอบ เช่น ความต้องการที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค 2..กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) คือ ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือตอบสยองต่อความต้องการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) จากทรัพยากรมาเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ขั้นตอนของกระบวนการจะประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ - กำหนดปัญหาหรือความต้องการ - รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ - เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ - ออกแบบและปฏิบัติการ - ทดสอบ - ปรับปรุงแก้ไข - ประเมินผล 3. ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output or Outcome) คือ สิ่งที่ออกมาจากกระบวนการได้สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์

5 4. ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resource) มีอยู่ด้วยกัน 7 ด้าน ได้แก่
1) คน (Human) 2) ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ (Data and Informations) 3) วัสดุ (Materials) 4) เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ (Machine and Tools) 5) พลังงาน (Energy) 6) ทุน (Capital) และทรัพย์สิน (Asset) 7) เวลา (Time) 5. ปัจจัยที่สนับสนุนหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี (Consideration) ความหมายของ การออกแบบ (ทางเทคโนโลยี) “หมายถึง การลำดับความคิดหรือจินตนาการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ” ดังนั้นการออกแบบ(ทางเทคโนโลยี)จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) ซึ่งประกอบด้วย กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการออกแบบ และปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล โดยที่ผลของการออกแบบ (ทางเทคโนโลยี) มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสนองความต้องการ ซึ่งผลผลิตอาจได้ผลออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ (Product หรือ Process) 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นผลที่ได้จากการออกแบบนำไปสู่การปฏิบัติการได้ เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของมนุษย์ได้ 2. กระบวนการ หรือวิธีการ (Process) เป็นผลได้จากการออกแบบที่ไม่ปรากฏเป็นสิ่งของที่สามารถจับต้องได้ แต่เป็นวิธีการที่คิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของมนุษย์

6 **การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆที่มีผลการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
- การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ , การใช้กังหันลมหมุนเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น - ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านต่างๆเช่นเพื่อความสนุก,เพื่อความรู้,เพื่อการทำงาน ซึ่งเทคโนโลยีมีความสำคํยและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนในตลอดการดำรงชีวิตสรุปเทคโนโลยีมีความจำเป็นมาก

7 กลุ่มคาวาอี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ ค่ะ
คุ ค่


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม คาวาอี้ ~~ จัดทำโดย ชั้น ม.4.11 นางสาว กรรณิการ์ ใจวัง เลขที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google