งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2554 วันที่ 23-24 กันยายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2554 วันที่ 23-24 กันยายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2554 วันที่ 23-24 กันยายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ o สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง สถาบันอุดมศึกษาในอนาคตต่อการปรับปรุง o ระบบการทำงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา คณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ o การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอด ประสบการณ์การทำงาน ระหว่างผู้บริหาร และ บุคลากรสายปฏิบัติการ o การนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนามาวางแผนการ พัฒนาบุคลากรของคณะ

3 ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประเภทบุคลากร บุคลากร ทั้งหมด บุคลากรที่เข้า ร่วมการสัมมนา ผู้บริหาร / วิทยากร 114 พนักงานปฏิบัติงาน 3023 พนักงานส่วนงาน 1918 ลูกจ้างประจำ 2016 รวมทั้งสิ้น 8061

4 หัวข้อการสัมมนา 23 กันยายน 2554 เวลา 13.00 – 16.30 น. o กล่าวเปิดการสัมมนา โดย อาจารย์ ดร. สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ o การถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านการบริหารงาน สำนักงาน โดย รศ. เศกสิน ศรี วัฒนานุกูลกิจ อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ คุณฟ้ามุ่ย สุกัณศีล เลขานุการคณะ สังคมศาสตร์ 24 กันยายน 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. o การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ สถาบันอุดมศึกษาในอนาคต โดย ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา

5 บรรยากาศในการสัมมนา

6

7 สรุปผลการประเมิน จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา 61 คน ตอบแบบสอบถามจำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 45.91 ประเด็นการประเมิน : การประเมินระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ระดับความพึงพอใจ ( ร้อยละ ) มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) 1.1 รูปแบบการสัมมนา 39.2946.4314.29 1.2 การบรรยายของวิทยากร : ผศ. ดร. พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 60.72 39.290 1.3 การบรรยายของวิทยากร : รศ. เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 50.00 46.43 3.58 1.4 การบรรยายของวิทยากร : คุณฟ้ามุ่ย สุกัณศีล 50.00 46.43 3.58 1.5 ความรู้ที่ได้จากการสัมมนา 35.72 60.72 3.58 1.6 การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม 46.43 42.86 10.72 1.7 เนื้อหาของของการสัมมนา 42.86 53.58 3.58 1.8 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 32.15 35.7232.15 1.9 ความพึงพอใจต่อการให้บริการสัมมนาฝึกอบรมโดยภาพรวม 42.86 46.43 10.72

8 สรุปผลการประเมิน ประเด็นการประเมิน : การประเมินความพึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด (5) มาก (4) ปาน กลาง (3) 2.1 ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุมสัมมนา 42.86 46.43 10.72 2.2 อาหารและเครื่องดื่ม 57.15 32.15 10.72 2.3 การจัดการและการบริการของเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย 39.29 57.15 3.58

9 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผนและการประกัน คุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะ สังคมศาสตร์ โทร. 053-943516


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2554 วันที่ 23-24 กันยายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google