งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางแผนควบคุม โดยงบประมาณ ของนักศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางแผนควบคุม โดยงบประมาณ ของนักศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางแผนควบคุม โดยงบประมาณ ของนักศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลัง เรียน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของแผนการจัดการเรียนรู้ การ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางแผนควบคุมโดย งบประมาณ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยาโดยการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD

4 ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยาโดยการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD

5 ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยาโดยการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD

6

7 ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยาโดยการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD

8 ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยาโดยการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD

9 ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยาโดยการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD

10 ขอขอบพร ะคุณ ท่านคณะกรรมการ และผู้มีเกียรติทุก ท่านครับ


ดาวน์โหลด ppt ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางแผนควบคุม โดยงบประมาณ ของนักศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google