งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานฑูตคุณภาพ คุณธรรม ๙ ประการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานฑูตคุณภาพ คุณธรรม ๙ ประการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานฑูตคุณภาพ คุณธรรม ๙ ประการ
- วินัย เมตตา ประหยัด - สติ อดทน ขยัน - กตัญญู ซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว

2 จริยธรรม กัลยาณมิตร ซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ

3 อคติ 4 ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ

4 จรรยาบรรณผู้ประเมิน ๑. ตรวจเยี่ยมและประเมิน สถานศึกษาอย่างตรงไปตรงมา ๒. มีความเที่ยงตรงเป็นกลาง และ รายงานสิ่งที่ค้นพบความเป็น จริงอย่างชัดเจน

5 ๓. สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รับรู้อย่างชัดเจนและเปิดเผย ๔. รักษาความลับของข้อมูล สารสนเทศส่วนบุคคล

6 ๕. ไม่เรียกร้องในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการประเมิน ๖. ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือ ธุรกิจอื่นใด

7 ๗. ไม่ประพฤติให้เสื่อมเสียแก่ ชื่อเสียง สมศ.
๘. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยคำนึงถึง ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน และสถานศึกษาเป็นหลัก

8 นโยบาย หมื่นมิตร เชื่อมหัวใจเป็นห่วงร้อยรวมหมื่นมิตร”
เชื่อมชีวิตเป็นห่วงโซ่แห่งคุณค่า” เชื่อมประสานร่วมคิด..ทำ..และพัฒนา สร้างการศึกษาคุณภาพ..ตราบนิรันดร์

9 ขอขอบคุณ สานศรัทธาต่อยอดและสอดรับ ทุกระดับการศึกษามาสร้างสรรค์
คือห่วงโซ่คุณภาพตราบนิรันดร์ ร่วมผลักดัน พัฒนาการศึกษาไทย


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานฑูตคุณภาพ คุณธรรม ๙ ประการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google