งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงหลักเกณฑ์การโอนเงิน ระเบียบการเบิก-จ่ายงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงหลักเกณฑ์การโอนเงิน ระเบียบการเบิก-จ่ายงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงหลักเกณฑ์การโอนเงิน ระเบียบการเบิก-จ่ายงบประมาณ
ชี้แจงหลักเกณฑ์การโอนเงิน ระเบียบการเบิก-จ่ายงบประมาณ และแนวทางการจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการฯระดับเขต - จังหวัด น.ส.วรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ

2 แนวทางการจัดสรร/เบิก-จ่ายงบประมาณ
ศูนย์อนามัย – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส สำนักโภชนาการ กรมอนามัย โอนผ่านระบบการเบิกจ่าย GFMIS บัญชีเงินนอกงบประมาณ ศูนย์อนามัย / สสจ เบิกจ่ายตามระเบียบราชการ โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (ศูนย์อนามัยที่..... /สสจ.....)

3 ตัวอย่าง สื่อ นวัตกรรม ทางเลือกสำหรับโรงเรียน
คู่มือนักวิชาการ ระดับจังหวัด - เขต คู่มือสหกรณ์นักเรียน คู่มือเกษตร คู่มือจัดทำบัญชี คู่มือผู้บริหาร ชุดเรียนรู้ฯ Thai School Lunch สถาบันโภชนาการ คู่การจัดบริการอาหาร โปรแกรมติดตามการเจริญเติบโตฯ กรมอนามัย

4 แนวทางการจัดทำรายงาน รายงานความก้าวหน้ารายเดือน
วัน เดือน ปี กิจกรรม ทำอะไร ที่ไหน กับใคร ผลลัพธ์ที่ได้ รูปถ่ายกิจกรรม 5 – 7 รูป

5 รายงานภาพรวมโครงการ 1. หน้าปกนอก รายงานฉบับสมบูรณ์
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)……… Project name …… (ภาษาอังกฤษ).…………..… ……. (ข้อตกลงเลขที่ รหัสโครงการ ) โดย ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อองค์กรรับทุน ได้รับทุนสนับสนุนโดย กรมอนามัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดือน ปีที่พิมพ์

6 2. รองปกในภาษาไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
ชื่อโครงการ (ข้อตกลงเลขที่ รหัสโครงการ ) โดย ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ชื่อองค์กรรับทุน ได้รับทุนสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดือน ปีที่พิมพ์

7 3. รองปกในภาษาอังกฤษ Final Report
Project …… (Contract no Project code… ) By Project Manager… … Organization This project was supported by Thai Health Promotion Foundation (Thai Health) Month, Year printed

8 บทคัดย่อ - ภาษาไทย (สรุปย่อการดำเนินงานทั้งโครงการพอสังเขป ไม่ควรเกิน 1-2 หน้า)
บทคัดย่อ – ภาษาอังกฤษ (สรุปย่อการดำเนินงาน ทั้งโครงการพอสังเขป ไม่ควรเกิน 1-2 หน้า) กิตติกรรมประกาศ (แสดงคำขอบคุณองค์กรภาคี/หน่วยงานอื่น/ผู้มีส่วนร่วม ช่วยเหลือ) คำนำ สารบัญ

9 เนื้อหา การดำเนินโครงการ
ชื่อโครงการ ความเป็นมา หลักการ และเหตุผล กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์หลัก วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผล ที่ได้ตาม ตัวชี้วัด/ เป้าหมายของโครงการ ผลอื่นๆที่ได้ นอกเหนือจากเป้าหมาย/ที่คาดการณ์ไว้ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ภาคผนวก ชื่อ และ รายละเอียดของ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะ (ประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง) 2. โครงสร้างการบริหารจัดการ 3. การกำกับติดตาม และประเมินผลภายใน 4. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่ายกิจกรรม ไม่เกิน 5 ภาพ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ, โครงการย่อย เป็นต้น

10 นัดประชุมหารือ เรื่อง การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส วันที่ 30 – 31 มี.ค. หรือ 1 – 2 เม.ย.58 เพื่อ กำหนดกรอบ ทิศทางการนิเทศ ติดตามฯ จัดทำคู่มือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดทำแบบฟอร์มการนิเทศ ติดตามฯ วางระบบการติดตามประเมินผล ระบบออนไลน์ ผู้เข้าประชุม ไม่เกิน 40 คน ผู้แทน ศอ ผู้แทน สสจ./สพป ผู้แทนโรงเรียน และทีมส่วนกลาง

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงหลักเกณฑ์การโอนเงิน ระเบียบการเบิก-จ่ายงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google