งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย กลุ่มแผนงานและประเมินผล plan & Evaluate. งบได้รับทั้งปี 14,692,875.42 บาท ตั้งแต่ ตค.56 – กย.57 ใช้ไป 14,549,300.47 บาท คงเหลือ 143,574.92 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย กลุ่มแผนงานและประเมินผล plan & Evaluate. งบได้รับทั้งปี 14,692,875.42 บาท ตั้งแต่ ตค.56 – กย.57 ใช้ไป 14,549,300.47 บาท คงเหลือ 143,574.92 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย กลุ่มแผนงานและประเมินผล plan & Evaluate

2

3 งบได้รับทั้งปี 14,692,875.42 บาท ตั้งแต่ ตค.56 – กย.57 ใช้ไป 14,549,300.47 บาท คงเหลือ 143,574.92 บาท

4 แยกตามภารกิจ - ภารกิจยุทธศาสตร์ - ภารกิจสนับสนุน

5 ได้รับ 8,410,640.00 บาท ภารกิจยุทธศาสตร์ ใช้ไป 8,359,900.34 บาท คงเหลือ 50,739.66 บาท

6 ได้รับ 6,282,235.42 บาท ภารกิจสนับสนุน ใช้ไป 6,189,400.13 บาท คงเหลือ 92,835.29 บาท

7 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ ผู้ประกอบโรค ศิลปะเครือข่ายระบบริ การสุขภาพ

8

9 ตรวจสอบและควบคุมกำกับการให้บริการเครื่องมือ แพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป้าหมาย 200 แห่ง (207) แห่ง ดำเนินการได้ 200 แห่ง

10 กิจกรรมส่งเสริมการจัดระบบด้านวิศวกรรมการแพทย์ เป้าหมาย 500 แห่ง (509 แห่ง ) ดำเนินการได้ 464 แห่ง

11 กิจกรรมตรวจสอบการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เป้าหมาย 500 แห่ง ดำเนินการได้ 468 แห่ง

12 กิจกรรมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เป้าหมาย 500 แห่ง (509 แห่ง ) ดำเนินการได้ 468 แห่ง

13 กิจกรรมส่งเสริมการตรวจระบบวิศวกรรมความ ปลอดภัยในโรงพยาบาล เป้าหมาย 500 แห่ง (509 แห่ง ) ดำเนินการได้ 458 แห่ง

14 กิจกรรมตรวจสอบและควบคุมระบบการมีการใช้วิทยุ สื่อสาร ในสถานบริการสุขภาพ เป้าหมาย 500 แห่ง (509 แห่ง ) ดำเนินการได้ 459 แห่ง

15 กิจกรรมควบคุม กำกับ ประเมินผลด้านวิศวกรรม การแพทย์ เป้าหมาย 500 แห่ง หน่วยงานผล ( แห่ง ) หมายเหตุ สบส.1( เชียงใหม่ ) 40 รายงานใน Idbase สบส.2 ( พิษณุโลก ) - - สบส.3 ( นครสวรรค์ ) - - สบส.4 ( นนทบุรี ) - - สบส.5 ( ราชบุรี ) - - สบส.6 ( ชลบุรี ) 42 รายงานและสรุปส่งเอกสาร เรียบร้อยแล้ว สบส.7 ( ขอนแก่น ) 16 รายงานใน Idbase สบส.8 ( อุดรธานี ) 6 รายงานใน Idbase สบส.9 ( นครราชสีมา ) ประสาน กับเขตแจ้งว่าดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว รอ สรุปให้กองฯ สบส.10 ( อุบลราชธานี ) - - สบส.11 ( นครศรีธรรมราช ) 42 รายงานและสรุปส่งเอกสาร เรียบร้อยแล้ว สบส.12 ( สงขลา ) - -

16 โดย กลุ่มแผนงานและประเมินผล plan & Evaluate


ดาวน์โหลด ppt โดย กลุ่มแผนงานและประเมินผล plan & Evaluate. งบได้รับทั้งปี 14,692,875.42 บาท ตั้งแต่ ตค.56 – กย.57 ใช้ไป 14,549,300.47 บาท คงเหลือ 143,574.92 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google