งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการนิเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการนิเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการนิเทศ
กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการนิเทศ นฤมล อ้นตะริกานนท์

2 การนิเทศ การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนว่า การนิเทศจะทำเพื่อแก้ปัญหาเรื่องใด จะทำการนิเทศเมื่อไร นิเทศอย่างไร และร่วมกับใคร ต้องทำให้การนิเทศมีระบบที่ดี มีความต่อเนื่องและสามารถนิเทศได้อย่างตรงจุด อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ผลได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำ

3 กระบวนการนิเทศ 2. วางแผนการนิเทศ 3. เตรียมการนิเทศ 4. ปฏิบัติการนิเทศ
การนิเทศมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 1. ศึกษาสภาพปัญหาหรือศึกษาหาความจำเป็นของ การนิเทศ 2. วางแผนการนิเทศ 3. เตรียมการนิเทศ 4. ปฏิบัติการนิเทศ 5. ประเมินผลและปรับปรุงการนิเทศ 6. รายงานผลการนิเทศ

4 รูปแบบการนิเทศ 2. รูปแบบการนิเทศ PDCA
1. รูปแบบการนิเทศ PIDRE (Planning, Informing, Doing, Reinforcing, Evaluation) 2. รูปแบบการนิเทศ PDCA 3. วิธีการเชิงระบบ (System Approach) 4. การนิเทศแบบคลินิก

5 เทคนิค วิธีการนิเทศ การบรรยาย การสัมภาษณ์ การสาธิต การเยี่ยมเยียน
การประชุม การประชุมปฏิบัติการ การประชุมอบรม

6 เทคนิค วิธีการนิเทศ การสาธิตการสอน การศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ
การศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ การเชิญวิทยากรหรือผู้นิเทศภายนอกมาให้ความรู้ การสังเกตการณ์สอน การปฐมนิเทศ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการนิเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google