งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน

2 วิสัยทัศน์ : หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
วิสัยทัศน์ : หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม โครงสร้างประชาคมอาเซียน และพันธกรณี : ด้านการศึกษา ประชาคม การเมืองและความมั่นคง ประชาคม อาเซียน ประกอบด้วย เสาหลัก เกี่ยวกับการศึกษา พัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม ลดความยากจน ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส สร้างอัตลักษณ์อาเซียน พัฒนาสังคมผ่าน กรอบอนุภูมิภาค แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประชาคม เศรษฐกิจ ๑.การรู้หนังสือ ๒.หลักสูตร อาเซียน ประชาคม สังคมและวัฒนธรรม ๓.ถ่ายโอน หน่วยการเรียน ใช้ภาษาการทำงานเป็น ภาษาอังกฤษ ข้อกำหนดสำคัญในกฎบัตรอาเซียน

3 เตรียมตน เตรียมคน เตรียมงาน เตรียมความพร้อมของเยาวชนไทย
การปรับตัว เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน เตรียมตน เตรียมคน เตรียมงาน เตรียมความพร้อมของเยาวชนไทย รากฐานของประเทศ

4 ประชาสังคมและวัฒนธรรม
การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกด้าน นโยบายและยุทธศาสตร์ ชัดเจน ? การปรับตัว การเตรียมความพร้อม ? - สนใจ ตระหนักในผลที่เกิดขึ้น - ลดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง - กำหนดมาตรการในการแก้ไข ในการแข็งขัน

5 การปรับตัว การเตรียมความพร้อม
การปรับตัว การเตรียมความพร้อม ปรับกระบวนการเรียนรู้ ปรับทัศนคติที่จะต้องตระหนักถึงความเป็นชาติ ปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ยุคใหม่ มีเป้าหมาย อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์

6 การปรับตัว การเตรียมความพร้อม
การปรับตัว การเตรียมความพร้อม การสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ที่ต่างวัฒนธรรม เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน ในทุกด้าน เพื่อให้เกิด ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เพิ่มทักษะทางด้านภาษา

7 มาตรการ แผนการรองรับ นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน / สพท ชุมชน จังหวัด
มาตรการ แผนการรองรับ นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน / สพท ชุมชน จังหวัด ประเทศ ครู ครู ผอ. สพท. สพท. จังหวัด สพฐ. ศธ.

8 ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ (ผลดี ผลเสีย) สนับสนุน วางแผน กำหนดมาตรการ

9 ประเด็นกลุ่มเป้าหมาย เด็กไทย เด็กต่างชาติ ประเด็นจำนวน นักเรียนในโรงเรียน ศูนย์การเรียน เรียนตามอัธยาศัย

10 ประเด็นงบประมาณ เด็กไทย เด็กต่างชาติ ประเด็นรูปแบบการจัดการศึกษา นักเรียนในระบบโรงเรียน ศูนย์การเรียน เรียนตามอัธยาศัย

11 งบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว เด็กไทย : เรียนฟรี เด็กต่างชาติ :
งบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว เด็กไทย : เรียนฟรี เด็กต่างชาติ : ? วงเงินงบประมาณที่ต้องนำมาใช้จ่าย ? ภาษีของประชาชนไทย

12 การจัดการศึกษา เรียนเพื่อออกไปประกอบอาชีพตามความถนัด ทักษะ ศักยภาพ มีงานทำ มีรายได้ เงินเข้าประเทศ (หัวหน้างาน ผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญ)

13 มาตรการ แผนการรองรับ นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน / สพท ชุมชน จังหวัด
มาตรการ แผนการรองรับ นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน / สพท ชุมชน จังหวัด ประเทศ ครู ครู ผอ. สพท. สพท. จังหวัด สพฐ. ศธ.

14 การจัดทำข้อมูลสารสนแทศ
การจัดทำ SCHOOL MAPPING การกำหนดพื้นที่บริการของโรงเรียน การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ

15 การจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

16 ด้านวิชาการ การรับนักเรียนเข้าเรียน การรับโอนผลการเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียน การจบหลักสูตร การออกกลางคัน การออกหลักฐานการเรียน การเรียนต่อในระดับสูงขึ้น

17 2015 การแข่งขัน วิกฤตและโอกาส
เศรษฐกิจใหม่ที่ต้องการสมรรถนะสูงในการแข่งขัน ความสามารถในการแข่งขัน เกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 5 ภูมิภาคหลักของโลก อาเซียน นวัตกรรม การบริการ การศึกษาต้องพัฒนาและยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประชาชน 17

18 ระยะที่ 2: สร้างความพร้อมในการแข่งขัน ระยะที่ 1: พัฒนาและยกระดับ
วิสัยทัศน์และภารกิจ จะต้องศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ ด้วยฐานความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และ ศักยภาพของ ตน ปี 2554 / ปัจจุบัน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เพิ่มศักยภาพและ ขีดความสามารถ ในการแข่งขัน กับคนในประเทศอื่น ระยะที่ 2: สร้างความพร้อมในการแข่งขัน ระยะที่ 1: พัฒนาและยกระดับ 18

19


ดาวน์โหลด ppt การปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google