งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่
การพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมนันทนาการในรายวิชานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/5 และ 2/10 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 นายทศพิธ แป้นดวงเนตร สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ Free Powerpoint Templates

2 ปัญหาการวิจัย “ การเรียนการสอนในรายวิชานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในภาคการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า เมื่อมีการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะแสดงออก เขินอาย และไม่มีภาวการณ์เป็นผู้นำซึ่งมีสาเหตุมาจากนักศึกษาขาดทักษะในการทำงานร่วมกัน ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยนำการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มมาใช้ในการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการ" Free Powerpoint Templates

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2/5 และ 2/10 Free Powerpoint Templates

4 ตารางแสดงผลการวิจัย กลุ่มที่ ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย (x) ครั้งที่ 2
ตาราง 1 แสดงคะแนนและค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบการพัฒนาการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มที่ ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ย (x) ครั้งที่ 2 ผลการพัฒนา 1 12 2.40 15 3.00 พัฒนา 2 10 2.00 14 2.80 3 4 11 2.20 Free Powerpoint Templates

5 ตารางแสดงผลการวิจัย (ต่อ)
ตาราง 2 แสดงค่าระดับคุณภาพการทำใบงานทดสอบปฏิบัติ กลุ่มที่ รวมคะแนน ระดับคุณภาพ 1 29 ดีมาก 2 28 3 4 * คะแนนเต็ม 30 คะแนน Free Powerpoint Templates

6 ตารางเสนอการวิจัย (ต่อ)
ตาราง 3 แสดงคะแนนที่ได้จากการวัดผลความรู้ ความเข้าใจ เลขที่ คะแนน ผลการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน 1 10 2 7 3 9 4 5 6 8 - 11 Free Powerpoint Templates

7 สรุปผลการวิจัย หลังจากใช้กระบวนการกลุ่ม ค่าคะแนนเฉลี่ยและจากการทดสอบสมมติฐานของนักศึกษาสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการที่ช่วยให้นักศึกษาได้มีพัฒนาการในด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่บกพร่อง เป็นปัญหาควรแก้ไขโดยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จึงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าใจความต้องการของตนเองและของผู้อื่นจากการสัมผัสด้วยการปฏิบัติจนเกิดการค้นพบสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น Free Powerpoint Templates


ดาวน์โหลด ppt สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google