งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้วิจัย จิติวัฒน์ สืบเสนาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้วิจัย จิติวัฒน์ สืบเสนาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้วิจัย จิติวัฒน์ สืบเสนาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
ชื่อเรื่องงานวิจัย พัฒนาชุดกิจกรรมการสอน เวทีข่าว ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 รายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย จิติวัฒน์ สืบเสนาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน เป็นปัญหาสำคัญในการจัดการศึกษาและการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการศึกษาของนักเรียน พบว่านักเรียนทำข้อสอบที่เป็นแบบอัตนัยด้วยการเขียนอธิบายความไม่ได้ และความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ ประกอบกับการยกตัวอย่างประกอบที่เป็นเหตุผลต่างๆ และยังพบอีกว่านักเรียนมีเจตคติต่อรายวิชาในทางลบ จึงสะท้อนให้เห็นว่าเป็นปัญหามาจากการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการสอนเนื้อหาวิชาและการท่องจำมากกว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

3 วัตถุประสงค์งานวิจัย
1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์แผนกวิชา สามัญระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี่ ที่ 1/1 และ 1/8 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ข่าว โดยใช้แบบฝึกทักษะ

4 ตาราง 1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ หรือคะแนนจากกระบวนการ (E1 )

5 ตาราง 2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จากการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนกับคะแนนสอบหลังเรียน (E2 ) จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนรู้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ จากคะแนนเต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ แล้วทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ แสดงว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียน (E2 ) คิดเป็นร้อยละ

6 ตาราง 3 ประสิทธิภาพของการอ่านจับใจความ ตามเกณฑ์ 80/80
ตาราง 3 ประสิทธิภาพของการอ่านจับใจความ ตามเกณฑ์ 80/80 จากตาราง 3 พบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ / หมายความว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เท่ากับ และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้หรือประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ในการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ของนักเรียนเท่ากับร้อยละ แสดงว่าแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ในวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

7 สรุปผลการวิจัย วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์แบบเวทีข่าวระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / 1และ 1/8 ปรากฏว่า เมื่อคำนวณหาประสิทธิภาพของคะแนนรวมจากกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 87.40/87.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด80 /80 นักเรียนมีความสามารถของการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8 สำหรับการดำเนินกิจกรรมการฝึกผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อจะได้วัดและประเมินผลทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้ชัดเจน   เนื้อหาสาระที่ใช้ในการฝึก จะเป็นเรื่องใกล้ตัว  อยู่ในความสนใจ หรือเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน  ประเด็นคำถามหรือปัญหาที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเป็นคำถามปลายเปิด  ไม่มีคำตอบสำเร็จรูป  ตายตัว  หรือมีคำตอบเดียว  มีคำตอบได้หลากหลาย สามารถใช้เหตุผลประกอบ

9


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้วิจัย จิติวัฒน์ สืบเสนาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google