งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน(ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน(ฉบับที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน(ฉบับที่ 3)

2 สาระสำคัญ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 69 ) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1.ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ 24กุมภาพันธ์ พ.ศ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 3 โรงอุตสาหกรรมต้นทางและโรงอุตสาหกรรมปลายทางต้องติดตั้งระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย (Online Data System) มายังกรมสรรพสามิต เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายการรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ขอยกเว้นภาษีมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของเจ้าพนักงานสรรพสามิต เว้นแต่ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะสั่งการเป็นอย่างอื่น

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“ข้อ 4 โรงอุตสาหกรรมปลายทางซึ่งมีขบวนการผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยวิธีการผสม (Blending) เท่านั้น จะต้องตั้งอยู่ในเขตปลอดภาษี เว้นแต่โรงอุตสาหกรรมปลายทางที่จะนำ น้ำมันเบนซินที่ขอยกเว้นภาษีมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ หรือนำน้ำมันดีเซลที่ขอยกเว้นภาษีมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 จะตั้งอยู่นอกเขตปลอดภาษีก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก่อน”

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้ยกเลิกความในข้อ 7.4 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมปลายทางประสงค์จะนำน้ำมันเบนซินที่ขอยกเว้นภาษีมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ หรือนำน้ำมันดีเซลที่ขอยกเว้นภาษีมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในโรงอุตสาหกรรมปลายทาง จะต้องถือปฏิบัติเพิ่มเติม

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน(ฉบับที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google