งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

3 หน่วยงานที่ทำการเยี่ยมสำรวจ งานบริการผ่าตัด/ห้องผ่าตัด

4 ประเด็นคุณภาพ : ห้องผ่าตัด เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
1. การเตรียมร่างกายและจิตใจผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 2. การให้ข้อมูลที่จำเป็นผู้ป่วยและญาติ / ทางเลือก 3. การตรวจสอบการลงนามยินยอมรับการผ่าตัด 4. ข้อบ่งชี้ของการทำผ่าตัดและมาตรการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 5. แนวทางการดูแลผู้ป่วยขณะรอผ่าตัด, การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

5 ประเด็นคุณภาพ : ห้องผ่าตัด เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
6. การดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 7. การจัดการชิ้นเนื้อทั้งส่วนที่ต้องส่งตรวจและส่วนที่ต้องทำการกำจัดทิ้ง 8. การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 9. แนวทางการรับอุบัติเหตุหมู่ 10. การป้องกันเครื่องมือและอุปกรณ์ตกค้างในตัวผู้ป่วย 11. การคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย

6 ประเด็นคุณภาพ : ห้องผ่าตัด เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
12. การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย 13. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่

7 ประเด็นคุณภาพ : ห้องผ่าตัด
เยี่ยมสำรวจงาน IC 1. การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ในระยะแพร่กระจาย 2. การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของกลุ่มเป้าหมาย 3. การเฝ้าระวังการติดเชื้อแผลผ่าตัด -หลังจำหน่าย 4. เครื่องมือปราศจากเชื้อ / การทำความสะอาดเครื่องมือ 5. การลำเลียงขยะติดเชื้อและผ้าเปื้อน / เส้นทางลำเลียง 6. การใช้น้ำยาทำความสะอาด 7. การทำความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว

8 ประเด็นคุณภาพ : ห้องผ่าตัด
เยี่ยมสำรวจงาน IC 8. การทำความสะอาดห้องผ่าตัดและเตียงผ่าตัดหลังผ่าตัดผู้ป่วยแต่ละราย 9. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค

9 ประเด็นคุณภาพ : ห้องผ่าตัด
การบริหารความเสี่ยง 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงพร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดในรอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้ป่วยเสียชีวิตในห้องผ่าตัด ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัด, ผ่าตัดซ้ำโดยไม่ได้วางแผน 4. การประสานของหน่วยงานกับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

10 ประเด็นคุณภาพ : ห้องผ่าตัด การจัดการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ
1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 3. ระบบการไหลเวียนอากาศในหอผู้ป่วย 4. ระบบสำรองฉุกเฉิน น้ำ ไฟฟ้า ออกซิเจน 5. ความพร้อมและความพอเพียงของเครื่องมือ โดยเฉพาะเครื่องมือช่วยชีวิตสำคัญ เช่น เตียงผ่าตัด, อุปกรณ์ผ่าตัด, เครื่องมือช่วยชีวิต

11 ประเด็นคุณภาพ : ห้องผ่าตัด การจัดการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ
6. การซ้อมแผน / ระงับอัคคีภัย 7. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

12 ประเด็นคุณภาพ : ห้องผ่าตัด
การบริหารยา 1. การกำกับการใช้และการใช้ยาในกลุ่มยาเสพติด 2. การบริหารยาในกลุ่ม High alert drug 3. การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา 4. การบริหารยาค้าง stock 5. การบริหารยาช่วยชีวิตฉุกเฉิน

13 ประเด็นคุณภาพ : ห้องผ่าตัด
การทบทวนเวชระเบียน 1. การพัฒนา / การออกแบบเวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ประโยชน์ในการทบทวน 4. การรักษาความลับในเวชระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพในเวชระเบียน


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google