งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บท นำ ความ เป็นมา และ ความสำ คัญของ ปัญหา การเรียนการสอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มี วัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือมุ่งปลูกฝังให้นักเรียน ได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนการปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านจึงมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บท นำ ความ เป็นมา และ ความสำ คัญของ ปัญหา การเรียนการสอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มี วัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือมุ่งปลูกฝังให้นักเรียน ได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนการปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านจึงมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บท นำ ความ เป็นมา และ ความสำ คัญของ ปัญหา การเรียนการสอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มี วัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือมุ่งปลูกฝังให้นักเรียน ได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนการปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านจึงมี ความจำเป็นหนังสือหรือห้องสมุดจึงเป็นครูคนที่สอง ของนักเรียน ครูจึงจำเป็นต้องจัดหาแหล่งค้นคว้าหา ความรู้ให้นักเรียนแทนการเป็นผู้บอก เป็นผู้พูด หรือ จัดกิจกรรมต่างๆเสียเองการส่งเสริมการเรียนให้แก่ นักเรียนจึงมีความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน ในปัจจุบันทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การสอนกลุ่มวิชาภาษาไทย พบว่านักเรียนขาด ทักษะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง หนังสือ สำหรับการอ่านและค้นคว้าบางเนื้อหามีไม่เพียงพอ กับความต้องการของนักเรียน นักเรียนบางส่วนยังมี สมรรถภาพในการอ่านไม่ดีพอ ไม่มีนิสัยรักการอ่าน เมื่อรู้สภาพ ปัญหาแล้ว ก็นำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางเสริม การอ่าน

3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย 1. เพื่อทราบความคิดเห็นของนักเรียนที่มี ต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน 2. เพื่อทราบข้อบกพร่อง และแนวทาง แก้ไขการจัดหาหนังสือ 3. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการใช้ หนังสือส่งเสริมการอ่าน 1. เพื่อทราบความคิดเห็นของนักเรียนที่มี ต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน 2. เพื่อทราบข้อบกพร่อง และแนวทาง แก้ไขการจัดหาหนังสือ 3. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการใช้ หนังสือส่งเสริมการอ่าน

4 ตัวแปร ต้น ตัวแปรตาม ลักษณะ ของหนังสือ การอ่าน ความ คิดเห็นของ นักเรียน และทักษะ ในการอ่าน

5 ตารางที่ 1 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ หนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนปวช.1002 รายการประเมินระดับความคิดเห็นค่าเฉลี่ ย / ร้อยละ ลำ ดับ ดีมากดีปาน กลาง น้อยน้อย ที่สุด 1. ขนาด รูปเล่ม อักษรเหมาะสม สะดวกต่อการนำไปใช้ 7 (70% ) 3 (30 %) 4.7 (94% ) 2 2. รูปภาพเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 6 (60% ) 4 (40 %) 4.6 (92% ) 3 3. เนื้อเรื่องสนุก ชวนคิดตาม 6 (60% ) 4 (40 %) 4.6 (92% ) 3 4. เนื้อหาไม่ยาก ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 9 (90% ) 1 (10 %) 4.9 (98% ) 1 5. ช่วยให้เกิดความกระตือรือร้น 5 (50% ) 4.5 (90% ) 6 6. นักเรียนได้รับประโยชน์จาก เรื่องที่อ่าน 7 (70% ) 2 (20 %) 1 (10 %) 4.6 (92% ) 3 7. นักเรียนสนุกสนานเพลิดเพลิน จากเรื่องที่อ่าน 5 (50% ) 3 (30 %) 2 (20 %) 4.3 (86% ) 9 8. นักเรียนอ่านแล้วจับใจความได้ 7 (70% ) 1 (10 %) 2 (20 %) 4.5 (90% ) 6 9. เล่าเรื่องที่อ่านได้อย่างมั่นใจ 6 (60% ) 3 (30 %) 1 (10 %) 4.5 (90% ) 6 10. นำความรู้ที่ได้จากเรื่องที่อ่าน ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง 6 (60% ) 1 (10 %) 3 (30 % ป 4 (80% ) 10 เฉลี่ยรวม 4.52 90.40%

6 ข้อบกพร่องและความ คิดเห็น แนวทางการแก้ไข 1. รูปภาพประกอบน้อย 1. จัดหาหนังสือที่มีรูปภาพ ประกอบที่น่าสนใจ 2. คำบางคำความหมาย ซับซ้อน 2. สอดแทรกการแปล ความหมายในคำยาก 3. เนื้อเรื่องไม่น่าสนใจ 3. จัดหาหนังสือที่มีเนื้อเรื่องที่ น่าสนใจมากขึ้น ตาราง ที่ 2 ข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไข ในการจัดหา หนังสือส่งเสริมการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นปวช.1002

7 เลขที่ได้คะแนนร้อยละ 1 2480 2 2273.33 3 2376.66 4 2480 5 2583.33 62790 72686.66 82480 92893.33 102996.66 เฉลี่ยรวม 25.2084 ตารางที่ 3 คะแนน แบบฝึกหัดท้ายบทหนังสือ ส่งเสริมการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นปวช.1002

8 สรุป ผลการวิจัย ความ คิดเห็น ของ นักเรียน / ผลสัมฤท ธิ์จากการ จัดหา หนังสือ ส่งเสริม การอ่าน 1. พบว่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน สำหรับนักเรียน ปวช.1002 ที่ผู้จัดทำได้จัดหามานี้ สามารถช่วย พัฒนาการอ่านและช่วยเสริมสร้างทักษะและนิสัย รักการอ่าน นักเรียนได้รับประโยชน์ สนุกสนาน เพลิดเพลิน อ่านจับใจความได้ และเล่าเรื่องที่อ่าน ได้อย่างมั่นใจ รวมทั้งยังนำความรู้ที่ได้จากการ อ่านไประยุกต์ใช้กับตัวนักเรียน โดยดูได้จากผล การประเมินความคิดเห็นของนักเรียน โดยรวมอยู่ ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 4.52 คิดเป็นร้อย ละ 90.40 3. จากการวิเคราะห์ผลการทำแบบฝึกหัดท้ายบท พบว่าโดยรวมนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 25.20 คะแนน จาก คะแนน เต็ม 30 คะแนน 2. หนังสือที่มีรูปภาพประกอบรวมถึงเนื้อเรื่องที่ น่าสนใจ และสอดแทรกการแปลความหมายในคำ ยาก ทำให้น่าอ่านมากขึ้น

9 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt บท นำ ความ เป็นมา และ ความสำ คัญของ ปัญหา การเรียนการสอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มี วัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือมุ่งปลูกฝังให้นักเรียน ได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนการปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านจึงมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google