งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายและบทบาทของ เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายและบทบาทของ เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายและบทบาทของ เทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา 23201 ความหมายและบทบาทของ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นางสาวปานตา สีฟ้า โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

2 1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา 23201 1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยคำว่า “เทคโนโลยี” และคำว่า“สารสนเทศ” นำมารวมกันเป็น “เทคโนโลยีสารสนเทศ” นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

3 1.1 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง
รหัสวิชา 23201 1.1 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงาน เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือ สิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

4 1.2 สารสนเทศ (Information) หมายถึง
รหัสวิชา 23201 1.2 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลดิบที่ผ่านกระบวนการประมวลผล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการเรียกว่า “สารสนเทศ” นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

5 1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง
รหัสวิชา 23201 1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

6 กระบวนการดำเนินงานสารสนเทศ
รหัสวิชา 23201 กระบวนการดำเนินงานสารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา การสื่อสาร โทรคมนาคม นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

7 เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย
รหัสวิชา 23201 เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ 2. เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

8 2. บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา 23201 2. บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเสริมปัจจัยพื้นฐาน ช่วยทำให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยทำให้การผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ ช่วยผลิตสินค้าได้จำนวนมาก ช่วยการติดต่อสื่อสารสะดวกและรวดเร็ว นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

9 3. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา 23201 3. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบขึ้นจากเทคโนโลยี 2 สาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 23201 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

11 เทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม
รหัสวิชา 23201 เทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม การติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูลจากที่ไกล ๆ เป็นการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ ช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่าง ๆ อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและทันการณ์ รูปแบบของข้อมูลที่รับส่งอาจเป็นตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice) นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

12 4. ความสำคัญเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา 23201 4. ความสำคัญเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรธุรกิจต้องนำความสามารถและความรวดเร็ว ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงานด้าน ต่าง ๆ เพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพของตน ให้เหนือคู่แข่งขัน เช่น งานด้านการติดต่อสื่อสาร การวางแผน การตัดสินใจ และการจัดการ เป็นต้น นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

13 5. การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา 23201 5. การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกเป็น 2 หัวข้อ คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

14 6. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา 23201 6. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน


ดาวน์โหลด ppt ความหมายและบทบาทของ เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google