งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้า เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้า เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า เทคโนโลยีสารสนเทศ
กองวิชาการและแผนงาน

2 1. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ตามที่จังหวัดพิษณุโลกเห็นชอบ แล้ว จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 1,824,200 บาท - ให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานกลางในการจัดซื้อจ้าง และสำเนาเอกสารให้แล้ว ตามบันทึกข้อความที่ พล 52008/- ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

3 ขั้นตอนการตั้งงบประมาณการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบเดิม แบบใหม่ สำนัก/กอง สำนัก/กอง ร้าน หรือ สืบค้นจาก อินเตอร์เน็ต หารือ/ขอข้อมูลคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคอมพิวเตอร์ ตั้งงบประมาณ ตั้งงบประมาณ ขออนุมัติจังหวัด ขออนุมัติจังหวัด ปัญหา 1.ตั้งงบประมาณสูงเกินความจำเป็น 2.มาตรฐานไม่ตรงตามความต้องการ

4 2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ. ศ
2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ ขึ้นใหม่ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ โดยให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณรายจ่าย ต่อไป ราคากลางฉบับนี้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (http://www.mict.go.th/view/1/ราคากลาง/) หรือ ระบบ อินทราเน็ตเทศบาลนครพิษณุโลก (http://intranet.phsmun.go.th หัวข้อ มาตรฐานราคา กลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์)

5 3. สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ เทศบาลนครพิษณุโลก
เดือน มีนาคม 2557 จำนวน 11,911 ครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

6 4. สถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต

7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ICT -
5. การจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครพิษณุโลก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ICT -

8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ICT -
ประเภทการจัดเก็บหนังสือ การจัดเก็บหนังสือในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ รายงานการประชุมสภา 15 เล่ม รายงานประชุมคณะผู้บริหาร 6 เล่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 4 เล่ม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 7 เล่ม หนังสืออื่นๆ เล่ม แผนพัฒนาสามปี เล่ม แผนการดำเนินงาน 2 เล่ม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลฯ 1 เล่ม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ICT -

9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ICT -
3. แสดงจำนวนหนังสือที่ให้บริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ICT -

10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ICT -

11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ICT -

12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ICT -

13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้า เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google