งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำเว็บไซต์ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ไทย วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำเว็บไซต์ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ไทย วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำเว็บไซต์ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ไทย วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ความเป็นมา การดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายฯ ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 84 แห่ง ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ เครือข่ายผ่านระบบเอกสารโดย ต้องส่งข้อมูลให้กับฝ่ายเลขานุการเพื่อทำการ ขึ้นเว็บไซต์ทำให้เกิดความ ล่าช้าและไม่สะดวกคณะกรรมการประสานกิจ เครือข่ายฯ จึงได้ปรับปรุง เว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมต่างของเครือข่ายฯ ได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและเพื่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ สถาบันในเครือข่ายฯ และผู้สนใจทั่วไป

3 การดำเนินงานที่ผ่านมา การรวบรวมความต้องการ ( สรุปจากที่ประชุม วันที่ 29 พ. ค. 2552) ประเด็นโครงสร้างเนื้อหาเว็บไซต์ ให้มี link ไปยังเว็บไซต์ 84 สถาบันอุดมศึกษา ในเครือข่าย, 6 เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายงานการประชุมของเครือข่ายฯ รายชื่อคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายฯ

4 การดำเนินงานที่ผ่านมา ( ต่อ ) ฟังก์ชันการทำงานที่ต้องการ แสดงข่าวสาร / กิจกรรม ของทุกกลุ่มในหน้า แรก เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ค้นหาข้อมูล / กิจกรรม ต่างๆ ได้ ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ระบบจัดการความรู้ (KM) มีการอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด

5 การดำเนินงานในระยะที่ 1 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถ กำหนดการดำเนินงานได้ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง สามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีประสิทธิใน การรองรับการทำงาน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง การออกแบบหน้าจอและฟังก์ชันการ ทำงานต้องง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน

6 การดำเนินงานในระยะที่ 1 ( ต่อ ) เครื่องมือที่ใช้ ใช้พื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกอง บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซอฟต์แวร์ CMS Joomla

7 ผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 เว็บไซต์ เดิม

8 ผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 เว็บไซต์ ปรับปรุงใหม่

9 ผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 เนื้อหาเว็บไซต์ ปรับปรุงใหม่

10 การดำเนินงานในระยะที่ 2 เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์ เครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายฯ จึงได้ ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ เพิ่มเติมในระยะที่ 2 ดังนี้ ด้านซอฟต์แวร์ ระบบส่งข่าวสารถึงกรรมการผ่านทาง E-mail ระบบจัดการความรู้ ด้านฮาร์ดแวร์ ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ ให้บริการเว็บไซต์เครือข่ายฯ

11 สรุปผลการดำเนินงาน จากการดำเนินงานจัดทำเว็บไซต์เครือข่ายฯ สามารถสรุปผล การดำเนินงานได้ดังนี้ ปรับรูปแบบเว็บไซต์ ใช้เป็นสีโทนม่วง - น้ำ เงิน มีตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายฯ อย่าง ชัดเจน เพิ่มรูปภาพกิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา มีการแสดงข้อมูลข่าวสาร / กิจกรรม เครือข่ายในหน้าแรกของเว็บไซต์ มีรายชื่อสถาบันและลิงค์เว็บไซต์ทั้ง 84 สถาบันในเครือข่าย

12 สรุปผลการดำเนินงาน ( ต่อ ) จากการดำเนินงานจัดทำเว็บไซต์เครือข่ายฯ สามารถสรุปผล การดำเนินงานได้ดังนี้ มีข้อมูลประกอบด้วย คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ รายงานการประชุม รายงานการประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน มีระบบจัดการความรู้ มีระบบส่งข่าวสารผ่านทาง Email ให้ กรรมการ

13 จบนำเสนอการรายงานผล การดำเนินงาน การจัดทำเว็บไซต์ เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเขตภาค กลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ไทย http://eduserv.ku.ac.t h/idealgrad/


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำเว็บไซต์ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ ไทย วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google