งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อกิจการ เจ้าของกิจการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อกิจการ เจ้าของกิจการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อกิจการ เจ้าของกิจการ

2 ลักษณะและความเป็นมาของธุรกิจ
1. บทสรุปผู้บริหาร ลักษณะและความเป็นมาของธุรกิจ - ลักษณะกิจการ ………………………………………………………………………………………….……….. -ที่ตั้ง/โทรศัพท์…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… - เริ่มกิจการเมื่อไหร่ ……………………………………………………………………………………………………. ผลิตภัณฑ์อะไร ………………………………………………………………………………………………..….. - กลุ่มลูกค้าของกิจการ …………………………………………………………………………………………..………..

3 2. ประวัติความเป็นมาของกิจการ
- ประวัติทั่วไปของกิจการ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ประวัติผู้บริหาร ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………

4 2. ประวัติความเป็นมาของกิจการ
- แผนที่ตั้งกิจการ

5 2. ประวัติความเป็นมาของกิจการ
- การถือหุ้น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง จำนวนหุ้น สัดส่วนหุ้น (%)

6 3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม แนวคิดธุรกิจและผลิตภัณฑ์
- แนวคิดในการทำธุรกิจ (จะทำธุรกิจใน Concept หรือแนวทางใด) รูปแบบผลิตภัณฑ์

7 4. การวิเคราะห์สถานการณ์ เป้าหมาย (SWOT Analysis, Target)
จุดแข็งของกิจการ 1 2 3 4 5 จุดอ่อนของกิจการ 1 2 3 4 5

8 โอกาส (Opportunities)
4. การวิเคราะห์สถานการณ์ เป้าหมาย (SWOT Analysis, Target) โอกาส (Opportunities) 1 2 3 4 5 อุปสรรค (Treats) 1 2 3 4 5

9 5. แผนการตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งทางตรงและทางอ้อม/การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์/กับคู่แข่งขัน คู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ ………………………………………………………………………………………. กิจการมีข้อได้เปรียบ คือ กิจการมีข้อเสียเปรียบ คือ ….…………………………………………………………………………………….

10 5. แผนการตลาด กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ กลยุทธ์ด้านราคา
กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด

11 6. แผนการผลิต/การจัดจำหน่าย/การให้บริการ
1. 2. 3. 4. 5.

12 ระยะเวลาสั่งซื้อ(วัน)
6. แผนการผลิต/การจัดจำหน่าย/การให้บริการ รายการวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ รายการ แหล่งซื้อ ราคา/ หน่วย (บาท) ระยะเวลาสั่งซื้อ(วัน) การชำระ เครดิต..วัน /เงินสด 1. วัน เครดิต วัน 2. 3. 4. 5.

13 7. การคำนวณต้นทุนสินค้า/ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในโรงงาน รายการค่าใช้จ่าย ส่วนผันแปร ส่วนคงที่ รวม 1. เงินเดือนพนักงานฝ่ายผลิต/บริการ 2. ค่าขนส่ง 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4. ค่าไฟฟ้า 5. ค่าน้ำประปา 6. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร 7. ค่าสวัสดิการพนักงาน/คนงาน 8. ค่าเช่าโรงงาน/สถานบริการ 9. ค่าใช้จ่ายโรงงาน/สถานบริการ อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น

14 7. การคำนวณต้นทุนสินค้า/ต้นทุนการให้บริการ
สรุป ต้นทุนสินค้า/ต้นทุนการให้บริการ ต่อหน่วย (หน่วย : บาท) รายการผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่าย รวม 1. ผลิตภัณฑ์ … 2. 3.

15 8. แผนการบริหารจัดการ

16 (ตัวเอง : สถาบันการเงืน)
9. แผนการเงิน - เงินลงทุนในโครงการและแหล่งที่มาของเงินลงทุน ที่ รายการลงทุน มูลค่าการลงทุน รวมมูลค่าการลงทุน สัดส่วนการลงทุน (ตัวเอง : สถาบันการเงืน) ทุนตัวเอง สถาบันการเงิน 1 ที่ดิน 2 อาคารสำนักงาน 3 อาคารโรงงาน 4 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 อุปกรณ์/เครื่องใช้สำนักงาน 6 ยานพาหนะ 7 อื่นๆ (ระบุ...สินทรัพย์ถาวร) 8 9 รวม

17 - ประมาณการงบดุล งบกำไรขาดทุน และกระแสเงินสด
9. แผนการเงิน - ประมาณการงบดุล งบกำไรขาดทุน และกระแสเงินสด แสดงงบกำไรขาดทุน 5 ปี แรก (ยกเว้นธุรกิจที่คืนทุนมากกว่า 5 ปี)

18 9. แผนการเงิน - ผลตอบแทนทางการเงิน จุดคุ้มทุน - ระยะเวลาคืนทุน - IRR

19 9. แผนการเงิน - จุดเด่นทางการเงิน

20 10. แผนสำรอง

21 ภาคผนวก 5 ปี ประมาณการยอดขาย ประมาณการต้นทุนการขาย งบกำไรขาดทุน งบดุล
จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน IRR 5 ปี


ดาวน์โหลด ppt ชื่อกิจการ เจ้าของกิจการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google