งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการ พิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุ นิวเคลียร์พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการ พิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุ นิวเคลียร์พ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการ พิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุ นิวเคลียร์พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มีนาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับ แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  “ สถานประกอบการ ” หมายความว่า สถาน ปฏิบัติการ สถานที่จัดเก็บ สถานที่ผลิต มีไว้ ในครอบครองหรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ หรือ สถานที่กระทําด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้น กําลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยูตามธรรมชาติ ในทางเคมี  “ บริเวณทํางบดุลบัญชีวัสดุ ” หมายความว่า บริเวณภายในหรือนอกสถานประกอบการ ที่ แสดงถึงปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ทั้งหมดของ สถานประกอบการ รหัสบริเวณทํางบดุลบัญชี วัสดุ กําหนดโดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ “ จุดตรวจวัดหลัก ” หมายความว่า ตําแหน่ง ที่ตั้งและหรือสถานที่จัดเก็บซึ่งมีวัสดุนิวเคลียร์ ในรูปแบบที่อาจทําการตรวจวัดเพื่อประเมินการ เปลี่ยนแปลงของวัสดุนิวเคลียร์หรือจํานวน รายการ ทั้งนี้รวมถึงตําแหน่งที่นําเข้า ย้ายออก ซึ่งอยู่ในบริเวณทําบัญชีงบดุลวัสดุ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - ผู้ยื่นคําขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ กระทําด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุต้นกําลังให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ ตามธรรมชาติในทางเคมี นําหรือส่งออกนอก ราชอาณาจักร นําหรือสั่งเข้ามาใน ราชอาณาจักรซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษหรือวัสดุ ต้นกําลัง ต้องนําเสนอวิธีการพิทักษ์ไม่ให้มีการ แพร่ขยายวัสดุนิวเคลียร์ ดังต่อไปนี้ - รายละเอียดของสถานประกอบการ ซึ่ง ประกอบด้วย ตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ - ที่อยู่ของสถานประกอบกิจการ แบบแผนผัง ตําแหน่งสถานที่จัดเก็บวัสดุนิวเคลียร์ วัตถุประสงค์ของสถานประกอบการ ลักษณะ ทั่วไป ขีดความสามารถการดําเนินการ และ สถานที่ติดต่อ - การจัดการทั่วไปของสถานประกอบการ เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และแผนผังการจัดวาง อุปกรณ์ที่สําคัญ - ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - กําหนดจุดตรวจวัดหลักภายในสถาน ประกอบการ - การจัดเก็บและการตรวจตราดูแลวัสดุ นิวเคลียร์ - สําหรับสถานประกอบการที่มีปริมาณวัสดุ นิวเคลียร์มากกว่า 1 กิโลกรัมยังผล ต้อง ดําเนินการจัดทําบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ โดย รายงานข้อมูลบัญชีวัสดุนิวเคลียร์ตามแบบที่ กําหนดในบัญชี 2 และต้องรายงานทุก 5 เดือนหลังจากได้รับใบอนุญาต - ข้อมูลอื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ - จะต้องแจ้งรายละเอียดผู้นําหรือส่งออก รายละเอียดและปริมาณวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ หรือวัสดุต้นกําลัง วัตถุประสงค์ของการนําหรือ ส่งออก ประเทศปลายทาง วัตถุประสงค์ของ ผู้นําไปใช้ปลายทาง

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - จะต้องแจ้งรายละเอียดผู้รับผิดชอบ ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ รายละเอียดผู้นําหรือสั่งเข้า รายละเอียดและ ปริมาณวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ หรือวัสดุต้นกําลัง วัตถุประสงค์ของการนําหรือสั่งเข้า รายละเอียดการขนส่งและการจัดเก็บ สถานที่ จัดเก็บก่อนส่งมอบผู้ขออนุญาตครอบครอง

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการ พิทักษ์ไม่ให้มีการแพร่ขยายวัสดุ นิวเคลียร์พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google