งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัย ศึกษาการพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัย ศึกษาการพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย ศึกษาการพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) ชื่อผู้วิจัย นางสาวโชษิตา สุตะพันธ์

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้ทำการสอนในวิชา พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ (TC) ระดับชั้น ปวช. 2 ปัจจุบันผู้เรียนมีปัญหาในด้านการพิมพ์สัมผัสซึ่งไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ โดยผู้เรียนส่วนหนึ่งมีผลคะแนนการพิมพ์จับเวลาเพื่อพัฒนาความเร็ว ความแม่นยำ ในวิชา พิมพ์ดีดพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ (TC) ต่ำกว่าเกณฑ์และต่ำกว่าสมรรถภาพอื่น สภาพปัญหานักเรียนพิมพ์จับเวลาด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพิมพ์ดีดมีสาเหตุจาก นักเรียนพิมพ์สัมผัสไม่ได้ และขาดการฝึกฝนในการพิมพ์ ผู้วิจัยจึงได้นำ ชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส ให้แก่ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 โดยมุ่งหวังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสืบไป

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ (TC) 2 . เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านทักษะการพิมพ์ดีดของนักเรียนที่ใช้ชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ ขอบเขตของการวิจัย ประชากร : นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น คน กลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้ ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 2/15 จำนวน 29 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีตัวแปรในการวิจัย 1. ตัวแปรต้น : ชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์ 2. ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ในการพิมพ์

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง แสดงผลการทดสอบพิมพ์จับเวลา 10 นาที วัดผลสัมฤทธิ์การผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 35 คำ/นาที

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง แสดงผลการทดสอบพิมพ์จับเวลา 10 นาที วัดผลสัมฤทธิ์การผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 35 คำ/นาที

6 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ทดสอบการพิมพ์จับเวลา ด้วยชุดโปรแกรม ฝึกพิมพ์ มีพัฒนาการด้านทักษะการพิมพ์ดีขึ้นจากครั้งที่ เพราะนักเรียนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการพิมพ์ให้ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัย ศึกษาการพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google