งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย e-Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย e-Learning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย e-Learning
Development of Programming Lesson by e-Learning จิตติญาดา พุกกะมาน นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เวลาเรียนในห้อง 5 คาบ/สัปดาห์ จำนวนนักศึกษาในชั้นเรียน พบข้อผิดพลาดของโปรแกรม ปฏิบัติตามไม่ทัน Programming

3 แนวความคิด ILIAS ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ระบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน (LMS: Learning Management System) มาตรฐาน SCORM (Sharable Content Object Reference Model)

4 LMS Model

5 ส่วนประกอบของ LMS Learning Management System
1. ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) 2. ระบบการสร้างบทเรียน (Content Management) 3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) 4. ระบบส่งเสริมการเรียน (Course Tools) 5. ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System)

6 1. ระบบจัดการหลักสูตร Course Management
ผู้ใช้งานแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจากที่ไหน เวลาใดก็ได้ โดยผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

7 2. ระบบการสร้างบทเรียน Content Management
ประกอบด้วยเครื่องมือในการช่วยสร้าง Content ระบบสามารถใช้งานได้ดีทั้งกับบทเรียนในรูป Text - based และบทเรียนใน รูปแบบ Streaming Media

8 3. ระบบการทดสอบและประเมินผล Test and Evaluation System
มีระบบคลังข้อสอบ โดยเป็นระบบการสุ่มข้อสอบสามารถจับเวลาการทำข้อสอบและการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ พร้อมเฉลย รายงานสถิติ คะแนน และสถิติการเข้าเรียนของนักศึกษา

9 4. ระบบส่งเสริมการเรียน Course Tools
ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สื่อสารระหว่าง ผู้เรียน - ผู้สอน และ ผู้เรียน - ผู้เรียน

10 5. ระบบจัดการข้อมูล Data Management System
ประกอบด้วยระบบจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ ผู้สอนมีเนื้อที่เก็บข้อมูลบทเรียนเป็นของตนเอง โดยได้เนื้อที่ตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้

11 ITSchool e-Learning Concept

12 Learning Object (LO) นำรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมาวิเคราะห์ เพื่อเลือก Learning Object ไปใช้ในการสร้างและพัฒนา รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับวัตถุประสงค์รายวิชา ใช้ประโยชน์จากการใช้เนื้อหาร่วมกันในรายวิชาที่ต่างกัน (Share Content) ทำให้การพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาบทเรียน (Content Maintenance)

13 วิธีดำเนินการวิจัย 1. ออกแบบโครงสร้างบทเรียน e-Learning 2. การจัดการสื่อการเรียนการสอนสร้างบทเรียนตามโครงสร้างในระบบ e-Learning ตามที่ออกแบบไว้ 3. นำไปใช้งาน โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนใช้งานระบบ ทบทวนบทเรียน ทำแบบทดสอบตนเอง 4. ให้นักศึกษาประเมินผลการใช้งานระบบ e-Learning เพื่อทดสอบความพึงพอใจในการใช้งานระบบ เพื่อนำไปปรับปรุงต่อไปในอนาคต 5. สรุปผลการวิจัยโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ e-Learning และการสอบถามจากผู้เรียน

14 โครงสร้างบทเรียน e-Learning

15 การใช้งานระบบ e-Learning
หน้าจอสำหรับเข้าใช้งานระบบ

16 การใช้งานระบบ e-Learning (ต่อ)

17 การใช้งานระบบ e-Learning (ต่อ)
เอกสารนำเสนอจัดทำเป็นรูปแบบ Slide Show

18 การใช้งานระบบ e-Learning (ต่อ)
แบบทดสอบตนเอง - เติมคำ ปรนัย

19 การใช้งานระบบ e-Learning (ต่อ)
แบบทดสอบตนเอง – จับคู่ หาตำแหน่งที่ผิด

20 การใช้งานระบบ e-Learning (ต่อ)
แสดงผลการทำแบบทดสอบตนเอง

21 การใช้งานระบบ e-Learning (ต่อ)
วิดีโอแสดงวิธีปฏิบัติพร้อมคำอธิบาย

22 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน

23 ผลการประเมินการใช้งานระบบ e-Learning

24 สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาประเมินผลการใช้งานระบบ e-Learning โดยมีผู้ตอบแบบประเมินเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 72 คน ประเด็น “ระยะเวลาในการทำแบบทดสอบมีความเหมาะสม” มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 3.81 ประเด็น “การจัดแบ่งหัวข้อและเนื้อหามีความเหมาะสม” มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 4.29 ผลการประเมิน “ความพึงพอใจในการใช้งานโดยรวม” เท่ากับ 4.28 ซึ่งอยู่ในระดับดี นักศึกษาพึงพอใจในการจัดทำวิดีโอแสดงวิธีปฏิบัติพร้อมคำอธิบาย

25 ข้อเสนอแนะ ในรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ สามารถสร้างบทเรียน e-Learning ควบคู่ไป เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีการเตรียมตัวในส่วนของความรู้พื้นฐาน หลักการ แนวคิด นำไปใช้ในส่วนปฏิบัติ ควรส่งเสริมการสร้างบทเรียนระบบ e-Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ควรจัดทำบทเรียนให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนเนื้อหาหรือบทเรียนของ e-Learning ระหว่างกันได้ ควรพัฒนาระบบสารสนเทศอื่นเพิ่ม เพื่อติดตามการเข้ามาใช้งานระบบ เช่น ตรวจสอบจำนวนครั้ง ระยะเวลาที่เข้ามาใช้งานในแต่ละครั้ง เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกบางอย่างเพิ่มเติม

26 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย e-Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google