งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Mechatronics Engineering)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Mechatronics Engineering)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Mechatronics Engineering)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล) อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิ/สาขา 1 รศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 2 รศ.ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) 3 ผศ.ดร.เจริญพร เลิศสถิตธนกร 4 อ.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง D.Eng. (Mechatronics Engineering) 5 อ.ดร.นเรศ มีโส

2 โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 1. หมวดรายวิชา - 12
1.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า ( 6 ) 1.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 2.หมวดวิทยานิพนธ์ 48 36 จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า

3 วิศวกรรมเครื่องกลมี 5 สาขา คือ
วิศวกรรมเครื่องกลมี 5 สาขา คือ 1.พลังงาน 2.เทอร์โม – ของไหลและความร้อน 3.การผลิตโลหการ 4.การควบคุม 5.เมคคาทรอนิคส์

4 ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต 1. สาขาวิศวกรรมพลังงาน
1. สาขาวิศวกรรมพลังงาน วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Advanced Research Methodology 3(3-0-6) 2 Optimization Techniques 3 Special Study on Energy Engineering วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Energy Efficiency and Management 3(3-0-6) 2 Energy Resources and Conversion Technology 3 Energy System Design 4 Fuel and Combustion 5 Bio-Energy Conversion 6 Thermal Energy Analysis 7 Drying of Foods and Cereal Grains 8 Fluid Power Machines

5 วิชาเลือก 9 Refrigeration and Air-conditioning 3(3-0-6) 10 Energy Laboratory 3(1-4-4) 11 Instrumentations 12 Engineering Experimental Design and Analysis 3(3-0-6) 13 Coal Technology 14 Solar Cell and Applications 15 Solar Energy 16 Energy Engineering Seminar 1(0-2-1)

6 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
2. เทอร์โม-ของไหลและวิศวกรรมทางความร้อน วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Advanced Research Methodology 3(3-0-6) 2 Optimization Techniques 3 Engineering Analysis 4 Special Study on Thermo-fluid and Thermal Engineering วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Heat and Mass Transfer 3(3-0-6) 2 Advanced Heat Conduction 3 Heat Convection

7 4 Two-phase Flow 3(3-0-6) 5 Boiling 6 Thermosyphon 7 Advanced Heat Pipe 8 Advanced Theory of Fluid Dynamics 9 Advanced Engineering Thermodynamics 10 Heat Transfer Equipments 11 Thermo-Fluid and Thermal Engineering Seminar 1(0-2-1)

8 3. วิศวกรรมการผลิตและโลหการ
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Advanced Research Methodology 3(3-0-6) 2 Optimization Techniques 3 Special Study on Manufacturing and Metallurgy Engineering วิชาเลือก ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Engineering Optimization 3(3-0-6) 2 Manufacturing Systems: Analysis, Design and Simulation 3 Computer-Aided Manufacturing 4 Product Design for Manufacturing

9 ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต วิชาเลือก 5 0300 891
ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต 5 Product Design for Environment 3(3-0-6) 6 Mold Design 7 Rapid Prototyping 8 Assembly and Automation Handling 9 Metal Deformation Processes 10 Applied Physical Metallurgy 11 Transport Phenomena in Process Metallurgy 12 Thermodynamics of Solids 13 Abrasive Wear Resistance Cast Iron 14 Surface Technology 15 Foundry Technology

10 วิชาเลือก 16 Heat Treatment of Metal 3(3-0-6) 17 Transformation of Solids 18 Ferrous Metallurgy and Processing 19 Nonferrous Metallurgy and Processing 20 Manufacturing and Metallurgy Engineering Seminar 1(0-2-1)

11 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต 4. แมคคาทรอนิกส์
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Advanced Research Methodology 3(3-0-6) 2 Optimization Techniques 3 Special Study on Machatronics วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Digital Image Processing 3(3-0-6) 2 Integrated Circuit Design 3 3 Digital Integrated Circuit Design  3

12 วิชาเลือก 4 Mixed Signal IC Design 3 3(3-0-6) 5 Control Engineering 6 Artificial Intelligent and Neural Networks 7 Industrial Robotics 8 Artificial Intelligent Robot Vision 9 Computer-Controlled System 10 Mechatronics System Design 11 Digital Signal Processing 3(3-0-6) 12 Power Electronics and Drives 13 Sensing and Power Transmission Systems 14 Advanced Mathematics 15 Microprocessor and Embedded System 16 Machatronics Seminar 1(0-2-1)

13 วิชาเลือก 16 Optimal Control Systems 3(3-0-6) 17 Adaptive Control Systems 18 Robust Control System Designs 19 Stochastic Optimal Control Systems 20 Intelligent System Applications in Control Engineering 21 Numerical Techniques in Electromagnetics 22 High Frequency Amplifier and Oscillator Design 23 Microwave Circuit and System Design 24 Control Engineering Seminar 1(0-2-1)

14 ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต 5. วิศวกรรมการควบคุม
วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Advanced Research Methodology 3(3-0-6) 2 Optimization Techniques 3 Special Study on Machatronics วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 1 Advanced Intelligent Systems 3(3-0-6) 2 Advanced Random Signal and Stochastic Process 3 Advanced Active Power Line-Current Conditioning 4 Advanced EMI and Noise Reduction Techniques

15 5 Advanced Power Converter Modeling and Control 3(3-0-6) 6 Advanced System Identification Techniques 7 Power System Dynamics, Stability and Control 8 Economic Generation and Operations 9 Electrical Transients in Power Systems 10 Advanced Power System Protection 11 Advanced Power System Reliability 12 Harmonics in Power Systems 3(3-0-6) 13 Advanced Digital Signal Processing 14 Advanced Computer Architecture

16 15 Power Switching Converters 3(3-0-6) 16 Optimal Control Systems 17 Adaptive Control Systems 18 Robust Control System Designs 19 Stochastic Optimal Control Systems 20 Intelligent System Applications in Control Engineering 21 Numerical Techniques in Electromagnetics 22 High Frequency Amplifier and Oscillator Design 23 Microwave Circuit and System Design 24 Control Engineering Seminar 1(0-2-1)


ดาวน์โหลด ppt (Mechatronics Engineering)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google