งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการวิจัย

2 (Marketing Research System)
ระบบการวิจัยตลาด (Marketing Research System) บางครั้งผู้บริหารตลาดอาจต้องใช้การที่จะสำรวจตลาด ทดสอบผลิตภัณฑ์ พยากรณ์ยอดขายหรือศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการโฆษณา การศึกษาสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยผู้วิจัยซึ่งมีความชำนาญที่สามารถใช้ทฤษฏีการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบตัวอย่าง และการสร้างคำถาม การวิจัยเหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญของแผนการวิจัยการตลาดของบริษัท

3 การใช้การวิจัยการตลาดของการจัดการ (Managerment’s use of marketing research)

4 การเจริญเติบโตของแผนกวิจัยการตลาดแสดงให้เห็นถึง
การยอมรับความสำคัญของการวิจัยการตลาด การทำการวิจัยตลาดก็เพื่อที่จะเรียนรู้บางสิ่งที่เชื่อถือได้ เกี่ยวกับปัญหาการตลาดที่ฝ่ายจัดการประสบอยู่

5 คุณค่าของผลการวิจัยขึ้นอยู่กับ
ความชำนาญในการวางรูปโครงการและการปฏิบัติ การลงทุนในด้านนี้อาจเป็นการสูญเสีย ถ้าการวางรูปโครงการนั้นเป็นไปแบบไม่ถูกต้อง การวิจัยการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนดังนี้ คือ กำหนดปัญหา การออกแบบ การวิจัย งานออกสนาม การ วิเคราะห์ข้อมูล และการเตรียมรายงาน

6 การกำหนดปัญหา (Problem definition)
ขั้นตอนแรกของการทำวิจัยก็คือ การกำหนดว่าปัญหาคืออะไร ถ้าปัญหาคลุมเครือ หรือการจะใช้ประโยชน์จากการวิจัยยังไม่ทราบแน่นอน ผลวิจัยที่ได้มานั้นก็จะไม่มีประโยชน์ต่อผู้บริหาร นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการ และคุณค่าของการวิจัยก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นการวิจัยจะมีประสิทธิผลดี ถ้าได้มีการกำหนดปัญหาอย่างชัดเจน เพื่อจะได้กำหนดว่าข้อมูลใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์กับการวิจัย

7 การออกแบบวิจัย (Research design)
การกำหนดปัญหาจะนำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจน ผู้จัดการฝ่ายวิจัยต้องเผชิญกับทางเลือกที่จะรวบรวมข้อมูลที่จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เขาต้องตัดสินใจในเรื่องวิธีการเก็บข้อมูลดิบ เครื่องมือการวิจัย และแผนการสุ่มตัวอย่าง

8 วิธีการเก็บข้อมูลดิบ (Data collection method)
วิธีการเก็บข้อมูลดิบ (Data collection method) ในกรณีง่าย ๆ ข้อมูลจะอยู่ในรูปที่เราสามารถนำมาใช้ได้เลยและหาได้ง่าย ข้อมูลแบบนี้เรียกว่าข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของรายงานในบริษัท จากรัฐบาล จากสมาคมการค้าต่าง ๆ หรือสิ่งตีพิมพ์อื่น หรืออาจจะซื้อข้อมูลมาจากบริษัทอื่นก็ได้ ซึ่งถ้าข้อมูลมีอยู่พร้อมเช่นนี้จะช่วยบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการรวบรวม

9 วิธีการเก็บข้อมูลดิบ (Data collection method)
อย่างไรก็ตาม นักวิจัยตลาดก็ควรจะตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ในด้านความเชื่อถือ และความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ด้วย ถ้าข้อมูลทุติยภูมิ ผุ้วิจัยจะต้องเก็บข้อมูลใหม่ เรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ซึ่งข้อมูลนี้อาจรวบรวมมาจากลูกค้า คนกลาง พนักงานขาย คู่แข่งขัน และจากที่อื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google