งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเรื่อง การเขียนโครงการและงบประมาณการจัดฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเรื่อง การเขียนโครงการและงบประมาณการจัดฝึกอบรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเรื่อง การเขียนโครงการและงบประมาณการจัดฝึกอบรม
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ (SMART) งานวิชาการ วันที่ 12, 17 และ 25 ธันวาคม 2557

2 “ทำดี” ไม่มีความเสี่ยง อย่าเลี่ยงกฏระเบียบ

3 “การฝึกอบรม” หมายความว่า
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเป็นโครงการหรือหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมีช่วงเวลาที่จัดแน่นอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4 ประเภทโครงการจัดฝึกอบรม (บันทึกใน IO)
ประชุมวิชาการ ฝึกอบรมระยะสั้น ประเภทโครงการ ผู้รับการฝึกอบรม/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลัก รายรับ รองคณบดี ผู้พิจารณาโครงการ บริการวิชาการ คนนอก (ไทย) มี วิชาการ คนนอก (ตปท) วิเทศสัมพันธ์ คนนอก (ไทย-ดูงาน) มี/ไม่มี พัฒนาคุณภาพ คนนอก ไม่มีค่าลงทะเบียน CSR พัฒนาบุคลากร คนใน ไม่มี HR สร้างเสริมสุขภาพ/จริยธรรม การศึกษา นศ.ก่อนปริญญา กศษ. ก่อนฯ กิจการนักศึกษา นศ.หลังปริญญา แพทย์ประจำบ้าน กศษ. หลังฯ

5 หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ
การดำเนินการ ขั้นตอน หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ คณะ เตรียมการ เขียนโครงการ คำนวณงบประมาณ บันทึก IO-01 ส่งเรื่องขออนุมัติผ่านหัวหน้าภาค/ศูนย์/สถาน หรือ ผอ ประเมินความเหมาะสม (DD) ตรวจสอบค่าใช้จ่าย (Fin) ตรวจสอบค่าตอบแทน (HR) อนุมัติโครงการ (Dean  DD) ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง (Prop) ทำเรื่องขอยืมเงิน (Fin) ใช้จ่ายอื่นๆ (Fin) ค่าตอบแทนคนนอก (Fin) ค่าตอบแทนคนใน (SAP-HR) ตรวจสอบเอกสาร และจ่ายเงิน เป็นระยะ (Fin & HR) เสร็จสิ้น ทำเบิกจ่ายงวดสุดท้าย สรุปปิดโครงการ บันทึก IO-02 Fin & HR Dean  AA Dean = คณบดี DD = รองคณบดีผู้พิจารณาโครงการ Fin = ฝ่ายคลัง HR = ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Prop = งานสินทรัพย์และพัสดุ

6 เอกสารประกอบการเขียนโครงการ
 1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติจัดโครงการ (เอกสาร-วช-คก01)    2. แบบฟอร์มเสนอโครงการจัดฝึกอบรม (เอกสาร-วช-คก02) 3. แบบฟอร์มแสดงการคำนวณค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม (เอกสาร-วช-คก03) 4. แบบฟอร์มบันทึกขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายและส่งค่าห้องประชุม (เอกสาร-วช-คก04)   แบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนอขอปิดโครงการ (เอกสาร-วช-คก05) 

7

8 ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม

9

10 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 4/2543 (invalid)

11 ประกาศคณะ 26/2551 (ยกเลิก)

12 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2556

13 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2556

14 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าใช้สอยในการรับรองชาวต่างประเทศ พ. ศ
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าใช้สอยในการรับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2556

15 ค่าตอบแทนวิทยากร (28/2556) - HR

16 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (47/2556) - HR

17 ค่าสถานที่ (61/2557)

18 ค่าสถานที่ (61/2557) ข้อ 5

19 การคำนวณงบประมาณ โครงการ

20 งบประมาณโครงการประชุมวิชาการ แบบที่ 1 การจัดฝึกอบรมสำหรับคนนอก ในกิจกรรมปกติของหน่วยงาน
งบประมาณรายจ่าย ประมาณการรายรับ 1. ค่าใช้สอย อาหาร. ค่าเดินทาง. ฯลฯ รายรับ ค่าลงทะเบียน เงินสนับสนุน บูธขายสินค้า ฯลฯ 2.ค่าตอบแทน นอก ใน ค่าสาธารณูปโภค (30% ของ 1+2)

21 งบประมาณโครงการประชุมวิชาการ แบบที่ 2 การจัดฝึกอบรมสำหรับคนนอก ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ
งบประมาณรายจ่าย ประมาณการรายรับ 1.ค่าใช้สอย อาหาร. ค่าเดินทาง. ฯลฯ รายรับ ค่าลงทะเบียน เงินสนับสนุน บูธขายสินค้า ฯลฯ ค่าสถานที่ 2.ค่าตอบแทน นอก ใน

22 โครงการที่จัดด้วยเงินรายได้คณะ รายรับ-นำเข้าเงินรายได้คณะ
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับ รายรับจริง ต่ำกว่าที่คาดไว้ ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน อื่นๆ อื่นๆ

23 โครงการที่จัดด้วยเงินรายได้คณะ รายรับ-นำเข้าเงินรายได้คณะ
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับ รายรับจริง สูงกว่าที่คาดไว้ กำไร ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน อื่นๆ อื่นๆ

24 โครงการที่จัดด้วยเงินรายได้คณะ รายจ่าย-เบิกจากเงินรายได้คณะ
งบประมาณรายจ่าย ใช้จ่าย ผู้จ่ายเงิน 1.ค่าใช้สอย อาหาร. ค่าเดินทาง.ฯลฯ จ่าย vendor ได้ใบเสร็จ การเงิน ค่าสถานที่ บันทึกบัญชีเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ การเงิน 2.ค่าตอบแทน นอก ใบสำคัญรับเงิน การเงิน ใน SAP-HR HR

25 โครงการที่จัดด้วยเงินจากแหล่งทุนอื่น รายรับ-นำเข้าหน่วยงานภายนอกคณะ
ประมาณการรายรับ ค่าลงทะเบียน รายรับเข้าหน่วยงานภายนอกคณะที่จัดโครงการ อื่นๆ

26 โครงการที่จัดด้วยเงินจากแหล่งทุนอื่น รายจ่าย-เบิกจากแหล่งทุนอื่น
งบประมาณรายจ่าย ใช้จ่าย ผู้จ่ายเงิน ค่าใช้สอย อาหาร. ค่าเดินทาง ฯลฯ จ่าย vendor ได้ใบเสร็จ แหล่งทุน ภายนอกคณะ ค่าสถานที่ จ่ายคณะ ได้ใบเสร็จ ค่าตอบแทน ใบสำคัญรับเงิน

27 การเขียนโครงการ การบันทึกใน IO

28 IO คืออะไร? IO ย่อมาจากคำว่า Internal Order
IO คือ เครื่องมือในระบบ SAP ได้รับการสร้างขึ้นมาเพื่อให้คณะฯ สามารถเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรม/โครงการอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูล

29

30 ตัวอย่างงบประมาณโครงการ
งบประมาณรายจ่าย ประมาณการรายรับ 1.ค่าใช้สอย 100,000 รายรับ ค่าลงทะเบียน เงินสนับสนุน บูธขายสินค้า ฯลฯ 200,000 ค่าสถานที่ 50,000 2.ค่าตอบแทน 50,000 นอก ใน

31 โครงการที่ไม่มีรายรับ เช่น CSR HRD
8. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการทั้งหมด บาท 9. แหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) ไม่มี เงินทุนภายในคณะฯ บาท เงินทุนภายนอกคณะฯ บาท เงินทุนจากภาครัฐบาล บาท เงินทุนจากภาคเอกชน บาท เงินทุนต่างประเทศ บาท 10. การเรียกเก็บเงิน (เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ) ไม่มีการเรียกเก็บเงิน มีการเรียกเก็บเงิน ทั้งหมด บาท เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมด คณะฯ อนุเคราะห์ บาท ประมาณการรายได้ที่เรียกเก็บเงิน บาท 150,000 150,000

32 มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอย่างเดียว
8. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการทั้งหมด บาท 9. แหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) ไม่มี เงินทุนภายในคณะฯ บาท เงินทุนภายนอกคณะฯ บาท เงินทุนจากภาครัฐบาล บาท เงินทุนจากภาคเอกชน บาท เงินทุนต่างประเทศ บาท 10. การเรียกเก็บเงิน (เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ) ไม่มีการเรียกเก็บเงิน มีการเรียกเก็บเงิน ทั้งหมด บาท เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมด คณะฯ อนุเคราะห์ บาท ประมาณการรายได้ที่เรียกเก็บเงิน บาท 200,000 200,000 ค่าลงทะเบียน 200,000 200,000

33 มีรายรับจากค่าลงทะเบียน และเงินสนับสนุน
8. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการทั้งหมด บาท 9. แหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) ไม่มี เงินทุนภายในคณะฯ บาท เงินทุนภายนอกคณะฯ บาท เงินทุนจากภาครัฐบาล บาท เงินทุนจากภาคเอกชน บาท เงินทุนต่างประเทศ บาท 10. การเรียกเก็บเงิน (เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ) ไม่มีการเรียกเก็บเงิน มีการเรียกเก็บเงิน ทั้งหมด บาท เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมด คณะฯ อนุเคราะห์ บาท ประมาณการรายได้ที่เรียกเก็บเงิน บาท 200,000 100,000 100,000 20,000 50,000 30,000 ค่าลงทะเบียน 100,000 เงินทุนภายนอกคณะฯ 100,000 200,000 200,000

34 มีรายรับจากเงินสนับสนุนอย่างเดียว (เงินเข้าคณะฯ)
8. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการทั้งหมด บาท 9. แหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) ไม่มี เงินทุนภายในคณะฯ บาท เงินทุนภายนอกคณะฯ บาท เงินทุนจากภาครัฐบาล บาท เงินทุนจากภาคเอกชน บาท เงินทุนต่างประเทศ บาท 10. การเรียกเก็บเงิน (เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ) ไม่มีการเรียกเก็บเงิน มีการเรียกเก็บเงิน ทั้งหมด บาท เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมด คณะฯ อนุเคราะห์ บาท ประมาณการรายได้ที่เรียกเก็บเงิน บาท 200,000 200,000 100,000 50,000 50,000 เงินสนับสนุน 200,000 200,000

35 จัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก
เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงานภายนอก (เงินไม่เข้าคณะฯ) 8. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการทั้งหมด บาท 9. แหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) ไม่มี เงินทุนภายในคณะฯ บาท เงินทุนภายนอกคณะฯ บาท เงินทุนจากภาครัฐบาล บาท เงินทุนจากภาคเอกชน บาท เงินทุนต่างประเทศ บาท 10. การเรียกเก็บเงิน (เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าสถานที่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ) ไม่มีการเรียกเก็บเงิน มีการเรียกเก็บเงิน ทั้งหมด บาท เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมด คณะฯ อนุเคราะห์ บาท ประมาณการรายได้ที่เรียกเก็บเงิน บาท 200,000 200,000 200,000 50,000 50,000

36 จัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก คณะร่วมจ่าย 40%
8. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการทั้งหมด บาท 9. แหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) ไม่มี เงินทุนภายในคณะฯ บาท เงินทุนภายนอกคณะฯ บาท เงินทุนจากภาครัฐบาล บาท เงินทุนจากภาคเอกชน บาท เงินทุนต่างประเทศ บาท 10. การเรียกเก็บเงิน (เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าสถานที่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ) ไม่มีการเรียกเก็บเงิน มีการเรียกเก็บเงิน ทั้งหมด บาท เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมด คณะฯ อนุเคราะห์ บาท ประมาณการรายได้ที่เรียกเก็บเงิน บาท 200,000 80,000 นำใบเสร็จ มาเบิกคณะ 120,000 นำใบเสร็จ ไปเบิกจาก หน่วยงานภายนอกคณะ 120,000 50,000 50,000

37 โครงการที่คาดว่าจะขาดทุน
8. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการทั้งหมด บาท 9. แหล่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) ไม่มี เงินทุนภายในคณะฯ บาท เงินทุนภายนอกคณะฯ บาท เงินทุนจากภาครัฐบาล บาท เงินทุนจากภาคเอกชน บาท เงินทุนต่างประเทศ บาท 10. การเรียกเก็บเงิน (เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ) ไม่มีการเรียกเก็บเงิน มีการเรียกเก็บเงิน ทั้งหมด บาท เรียกเก็บเงินได้ทั้งหมด คณะฯ อนุเคราะห์ บาท ประมาณการรายได้ที่เรียกเก็บเงิน บาท 200,000 200,000 ค่าลงทะเบียน 180,000 20,000 180,000

38 Q&A

39 วิทยากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นส.ศรินาฏ อ้นบำรุง นส.อัมพิกา โกมณเฑียร
ฝ่ายการคลัง นส.นันทนัช ช่างเรือนกุล นส.วีรวรรณ์ ลิมปิอนันต์ชัย ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 1. นส. จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์

40 SMART Consultant Clinic
สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคารศูนย์วิจัย - SiMR) ชั้น 2 ห้อง 208 วัน-เวลา วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา น. เวลา น. เริ่มเปิดคลินิกตั้งแต่มกราคม 2558 กรุณาโทรนัดล่วงหน้า ที่

41 Download เอกสารสัมมนา
2 1

42 2 1


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเรื่อง การเขียนโครงการและงบประมาณการจัดฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google